Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych  instalacji fotowoltaicznej

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza

przetarg dwustopniowy

na wybór
Wykonawcy kompleksowych robót budowlano - montażowych  instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14  w  Warszawie wraz z finansowaniem w formie leasingu.


 Materiały przetargowe (pliki PDF dostępy na „chmurze”) są do nabycia od dnia 17 marca 2020  r. do dnia 27 marca 2020 r., w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 114, w cenie 50,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy numer: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00.

Pobierając SWZ, osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu, przez osoby upoważnione – druk dostępny na stronie internetowej WSM.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: w zakresie procedury przetargowej i kwestiach merytorycznych p. Karolina Siwińska, tel. 534 078 811.

Od Oferentów wymagane jest:
  • wniesienie do dnia 01 kwietnia 2020 r. wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy WSM: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.
Ofertę sporządzoną wg. wymogów SIWZ z dopiskiem: „Oferta na montaż instalacji fotowoltaicznej - Przetarg na Elbląska 14”, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok. 7, najpóźniej do 01 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w sali konferencyjnej w dniu 02 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.