Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Aukcja licytacja na sprzedaż aktywów trwałych

Aukcja (licytacja) w dniu 2 kwietnia 2020 r. na sprzedaż aktywów trwałych znajdujących się w Łapach

woj. podlaskie.
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI
1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141, która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami) zwana dalej: „Organizatorem Aukcji” lub „Spółką”.
1.2. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż środków trwałych znajdujących się w lokalizacji Łapy, zgodnie z zestawieniem znajdującym się w załączniku (pliku) do pobrania.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do aukcji mogą przystąpić: 
2.1.1. osoby fizyczne, 
2.1.2. osoby prawne, 
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji 
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1 i 2.2.2 powyżej
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.
3. WARUNKI AUKCJI
3.1. Aukcja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w lokalizacji Łapy przy ulicy Cukrowniczej 14, 18-100 Łapy, w sali konferencyjnej budynku administracyjnego I piętro w dniu 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 11.00.
3.2. Przedmioty aukcji można obejrzeć w Łapach przy ul. Cukrowniczej 14 w dni powszednie w godz. od 10.00 do 13.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 1 kwietnia 2020 roku po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 603 222 265. Ceny wywoławcze brutto oraz minimalne kwoty postąpienia zostały określone w tabeli pkt 1.2. Licytowana będzie cena brutto. Licytacji podlega każdy środek trwały określony w tabeli pkt 1.2 - odrębnie. 
3.3. Wadium może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.3.1.  pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję, 
3.3.2.  w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.
3.4. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne dokumenty tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku - Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent winien złożyć do żądania zapłaty.
3.4.1. Informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:

3.4.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej, lub
3.4.1.2. Oferent mimo udzielenia mu przybicia nie dokonał zakupu przedmiotu aukcji, lub
3.4.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji, lub
3.4.1.4. sprzedaż stała się niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Oferenta

3.4.2. Informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 2 lipca 2020 roku.
3.5. Gwarancja bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.3. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora aukcji.
3.6. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji.
3.8. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie dokona zakupu przedmiotu sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów. 
3.13. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.14. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej na dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.
3.15. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia jednakże nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku.
3.17. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.
3.18. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.
3.19. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia warunków aukcji, bez podania przyczyn.
3.20. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 30 marca 2020 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – aukcja Łapy pozycja nr ……”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 25 marca 2020 roku na adres Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40; 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium aukcja Łapy pozycja nr …..”. 
4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:
4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4. dowód wniesienia wadium,
4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia, 
4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów aukcji można uzyskać pod numerem telefonu 603 222 265.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.