Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Kamienna Góra przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Kamienna Góra przy ul. Przemysłowej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną


Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Kamiennej Górze przy ul. Przemysłowej, składająca się z działek nr: 112/1, 113/1 i 114/1 obręb nr 4 o łącznej powierzchni 10152m2 .

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę: 600 000,00 zł netto + 23% podatku VAT tj. 738 000,00 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych brutto).

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości dnia 12.08.2016r. zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1774).

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze miedzy innymi dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023774/2, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska w Kamiennej Górze.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze o funkcji oznaczonej symbolem P-4. Zgodnie z ustaleniami planu jest to obszar zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz usługowo – biurowej wraz z infrastrukturą drogową do obsługi funkcji przeznaczeń terenu.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 30 000,00zł do dnia 5 grudnia 2016r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 31 8395 0001 0013 4460 2009 0003 Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze .

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data uwidoczniona na stemplu banku.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 29 grudnia 2016r. powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :
Jako osoba uprawniona do nabycia nieruchomości składającej się z działek nr: 112/1, 11/1 i 114/1 obręb nr 4 pod zabudowę produkcyjną zostałem zapoznany z warunkami przetargu, ze stanem zagospodarowania nieruchomości i nie wnoszę zastrzeżeń, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi (pod– i nad– ziemnymi) usunę na własny koszt.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.