Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Gdańsk przetarg na dostawę końcówek kablowych

520/AS/328/2020
Nr post. 43/520/AS/2020
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

na
"Dostawę końcówek kablowych"
  1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częsciowych, alternatywnych lub wariantowych.
  3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
5. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 100 %.
6. Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2020 r. o godz. 930, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. Nr 7 lub 17.
7. Otwarcie ofert dnia 14.05.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.