Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Pieńsk rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

Pieńsk, dnia 15 czerwca 2020 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 i 39 ust. 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 zpóźn. zm.) oraz § 25-30 Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 14 września 2004 r. wsprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z2014 r., poz. 1490)
Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku

zaprasza do rokowań na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej mienie gminne: działka nr 131 opowierzchni 7.829 m2, położona w Pieńsku w obrębie IV, przy ul. Szkolnej. Dla nieruchomości gruntowej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015370/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńska położona jest w obszarze terenów przeznaczonych na bazy przedsiębiorstw, składy, magazyny, parkingi samochodów ciężarowych, bazy transportowe lub tp. (28 P,EE,EG). W projekcie nowego mpzp działka nr 131 znajduje się w obszarze terenów przeznaczonych na lokalizację ogniw fotowoltaicznych.

Na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:
 1. I przetarg ustny nieograniczony – w dniu 21 lutego 2020 r.
 2. II przetarg ustny nieograniczony – w dniu 10 kwietnia 2020 r.
 3. III przetarg ustny nieograniczony – w dniu 5 czerwca 2020 r.
 • Cena wywoławcza do I przetargu wynosiła 107.200,00 zł netto
 • Cena wywoławcza do II przetargu wynosiła 80.000,00 zł netto
 • Cena wywoławcza do III przetargu wynosiła 80.000,00 zł netto

Rokowania odbędą się w dniu 20.07.2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 wsali nr 20 (świetlica) w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania – działka nr 131 Pieńsk obr. IV” najpóźniej w dniu 16.07.2020 r. (czwartek ) do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 29.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko iadres albo nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę isposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki,
 6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Warunki rokowań:
 1. wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w Banku Spółdzielczym wPieńsku (nr konta: 52 8382 0001 0000 0202 2000 0010),
 2. termin wpłaty zaliczki wwysokości 5% ceny wywoławczej zI przetargu, tj. 5.360,00 zł, najpóźniej wdniu 16.07.2020 r. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto,
 3. wpłacona zaliczka:
 • a) zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia wprzypadku wyłonienia nabywcy,
 • b) zostanie niezwłocznie zwrócona wprzypadku, jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony,
 • c) przepada na rzecz zbywcy wrazie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej,
4. koszty przeniesienia prawa własności ponosi wcałości nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami iRolnictwa wUrzędzie Miasta iGminy wPieńsku (nr tel. 75 77 86 511-515 wew. 104, 106).

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku
Jan Magda
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.