Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Nasielsk Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół

Gmina Nasielsk

Przetarg Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkółiasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-28

Ogłoszenie nr 561295-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Nasielsk

05-190 Nasielsk

ul. Elektronowa 3

236 933 000

um@nasielsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 561295-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Nasielsk

Regon: 52849790913000

ulica: ul. Elektronowa

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-190

Miejscowość: Nasielsk

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 236 933 000

e-mail: um@nasielsk.pl

Fax: 236 912 470

Adres strony internetowej (URL): www.nasielsk.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej osobiśce lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

Adres:

Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkółiasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki

Numer referencyjny:

IZP.271.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczne i punktualne Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkółiasta i Gminy Nasielsk i bezpieczne i punktualne odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na wykonywanych trasach w trakcie przewozów opiekunów. Liczba dzieci w poszczególnych zakresach: a) do 5 kilometrów - 529 dzieci, b) do 10 kilometrów - 205 dzieci, c) do 15 kilometrów - 1 dziecko. CPV - 60 10 00 00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkółiasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki na następujących trasach: 1. Mogowo (24)- Pieścirogi Szkoła. (1 przywóz, 2 odwozy) 2. Chlebiotki (2)- Konary (7)- Malczyn (2) - Ruszkowo (3) - Pieścirogi Szkoła (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 3. Tomaszewo (4)- Żołędowo (4) - Nowosiółki (11) -Alksandria (1) - Zakobiel (5) - Cieksyn Szkoła (1 przywóz do szkoły) 4. Gawłowo (35)- Andzin (34)- Cieksyn Szkoła (1 przywóz do szkoły) 5. Lelewo (15)- Nowiny (2)- Borkowo (11)- Borkowo ul. Polna (7)- Mokrzyce Dworskie (3) - Ruszkowo (4)-Malczyn (3)- Wiktorowo (4)- Cieksyn Szkoła (1 przywóz do szkoły) 6. Stara Wrona (Ludwikowo)(8) - Nowa Wrona (9) - Nowa Wrona w stronę Karolinowa -Osiedle Piętka (1 ) - Dobra Wola (12)- Cieksyn Szkoła (1 przywóz do szkoły) 7. Cieksyn Szkoła - Lelewo(15) - Borkowo(7) - Nowiny (2)- Dobra Wola (12)- Nowa Wrona(9) w stronę Karolinowa -Osiedle Piętka (1 ) - Stara Wrona (Ludwikowo) (8)- Borkowo ul. Polna (7)- Cieksyn Szkoła (2 odwozy) 8. Cieksyn Szkoła - Mokrzyce Dworskie (3)- Ruszkowo (4)- Malczyn (3)- Wiktorowo (4)- Andzin(34) (2 odwozy) 9. Cieksyn Szkoła - Gawłowo (35)- Zakobiel (5) - Aleksandria (1)- Tomaszewo (4)- Żołędowo (4)- Nowosiółki (11) (2 odwozy) 10. Czajki (3)- Dębinki (Szkoła) - Toruń Wł. (6)- Toruń Dw. (6)- Zaborze (20)- Miękoszyn (21)- Dębinki Szkoła (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 11. Studzianki (2)- Miękoszyn (21)- Miękoszynek ul. Rumiankowa - Miękoszynek ul. Chabrowa - Miękoszynek ul. Polnych Kwiatów (11)- Dębinki Szkoła (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 12. Chrcynno (8)- Chechnówka (11)- Żabiczyn (6)- Lorcin (20) - Popowo Borowe (6)- Popowo Borowe Szkoła (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy ) 13. Chrcynno (8)- Popowo Północ -(5) Jaskółowo (14) - Popowo Borowe Szkoła (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 14. Popowo Borowe (1) - Lorcin (1)- Nuna (23)- Młodzianowo (1)- Krogule I - Krogule II (24)- Budy Szkoła (1 przywóz oraz 2 odwozy ) 15. Budy Siennickie - Cegielnia Psucka (4) - Psucin (10) - Miękoszynek (1) - Studzianki (53) - Budy Siennickie (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 16. Krzyczki (20)- Głodowo (12) - Pniewo (4) - Nasielsk (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 17. Paulinowo (27)- Siennica (9)- Nasielsk (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 18. Kędzierzawice (7) - Pianowo (19)- Broninek (6) - Nasielsk (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 19. Jackowo Włościańskie (20) - Jackowo Dworskie (20) (zjazd z wiaduktuok.150 m.), -Nasielsk (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 20.Kosewo (30) - Kątne I - Kątne II - Kątne III (9)- Słustowo (2) - Mazewo Dworskie (28) Winniki (2)- -Nasielsk (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy) 21. Mazewo Włościańskie (10)-- Lubomin I - Lubomin II - Lubomin III (26)-Nasielsk (1 przywóz do szkoły oraz 2 odwozy ) Do obowiązku Wykonawcy należy zweryfikować długości podanych tras. Zaleca się aby przywóz i odwóz dzieci zaczynał się od pierwszej wskazanej miejscowości w powyższym wykazie tras. Liczba dowożonych uczniów: a. do 5 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 529 b. do 10 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 205 c. do 15 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 1 Razem uczniów - 735 Ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec zmianom. ROK SZKOLNY TRWA OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. DO 25 CZERWCA 2021 r.. Rozliczenie za wykonana usługę odbywać się będzie w okresach miesięcznych, Wykonawca winien podać w formularzu oferty łączny koszt usługi za wymagany termin jej realizacji

II.5) Główny kod CPV

60100000-9

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena60,00doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00czas podstawienia autobusu zastępczego20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-09-01

lub zakończenia:

2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

zdolność zawodowa - warunek posiadania zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 10 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami tj. prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób, zdolność techniczna - warunek zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 10 autobusami: sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu drogowego, posiadającymi opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz wyposażonymi w kamery;

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - załącznik nr 7

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. aktualną na dzień złożenia licencję na przewóz osób, o której mowa w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (jt. Dz.U. 2019 poz. 2140 ze zm.), 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych wykazanych pojazdów do realizacji zamówienia potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.) - załącznik nr 4 3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kserokopiami Prawa jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D) oraz kserokopię uprawnień do przewozu osób- załącznik nr 5,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu opiekunów na wykonywanych trasach - załącznik nr 6 do SIWZ, - pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego na którego zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca polegać będzie przy realizacji przedmiotu zamówienia do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, - załącznik nr 9 ;pełnomocnictwo w przypadku składania wspólnej oferty do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane w przypadku: 1.1. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiana przystanków, częstotliwość kursów, 1.2. zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych, 1.3. zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ i niniejszej umowie, 1.4. zmiany liczby dowożonych dzieci, 1.5. zmiany trasy realizacji usługi przewozu uczniów z powodu okoliczności niezależnych od stron umowy. 1.6. wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy. 1.7. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 1.8. wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 2. W przypadku okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zgodnie z niniejszą umową. 4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednakże nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 6. Zamiana warunków umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiając przewiduje zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 144 ust 1 pkt 1 - 6 ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-28

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Nasielsk aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.