Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Gorzów Wielkopolski usługa kompleksowego sprzątania budynków Akademii im Jakuba z Paradyża

Akademia im.Jakuba z Paradyża

Przetarg usługa kompleksowego sprzątania budynków Akademii im Jakuba z Paradyża

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-28

Ogłoszenie nr 562911-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Akademia im.Jakuba z Paradyża

66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Teatralna 25

+48957279515

eharasimowicz@pwsz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 562911-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Akademia im.Jakuba z Paradyża

Regon: 36519302200000

ulica: ul. Teatralna

Numer domu: 25

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48957279515

e-mail: eharasimowicz@pwsz.pl

Fax: +48957216017

Adres strony internetowej (URL): www.bip.ajp.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip. ajp.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25,66-400 Gorzów Wlkp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługa kompleksowegosprzątania budynków Akademii im. Jakuba z Paradyża

Numer referencyjny:

SSdsZP/252-10/20/KJ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zadanie nr 1 "Usługa kompleksowego sprzątania budynków Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim" 1) Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w obiektach Akademii im. Jakuba z Paradyża, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, odzieży roboczej, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie, elementy pomieszczeń i ich wystrój. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości w nw. obiektach Zamawiającego: a) budynek nr 1 i 2 ul. Teatralna 25 w Gorzowie Wielkopolskim: . w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. pomieszczenia biurowe oraz pokoje dydaktyczne dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) od godz. 7.30 do 15.30, pomieszczenie kasy dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) w godz. od 12.00 do 13.00, pozostałe pomieszczenia i powierzchnie codziennie od godz. 19.00, b) budynek nr 3 ul. Teatralna 25 w Gorzowie Wielkopolskim: . w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. pomieszczenia biurowe (pokoje dydaktyczne) w poniedziałki i środy od godz. 7.30 do 15.30, pomieszczenie Biblioteki w poniedziałki i środy od 8.00 do 15.00, pozostałe pomieszczenia i powierzchnie codziennie od godz. 19.00, c) budynki nr 5, 6, 8 ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim: . w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. pomieszczenia biurowe i pokoje dydaktyczne dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) od godz. 7.30 do 15.30, pozostałe pomieszczenia i powierzchnie codziennie od godz. 19.00, d) budynki nr 9 ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim: . w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. pomieszczenia biurowe i pokoje dydaktyczne dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) od godz. 7.00 do 15.00, pozostałe pomieszczenia i powierzchnie codziennie od godz. 7.00 do 15.00, e) budynek nr 7 ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim: . w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. pomieszczenia biurowe i pokoje dydaktyczne dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) od godz. 7.30 do 15.30, pozostałe pomieszczenia i powierzchnie codziennie od godz. 19.00, pomieszczenia informatyków (poddasze) w każdy czwartek od godz. 14.30 do 15.30. W okresie objętym zamówieniem w budynku będzie prowadzony generalny remont parteru i pierwszego piętra. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie czystości na piętrze drugim i na poddaszu oraz na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych. 2) W okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do doczyszczenia budynków nr 1, 2, 3 przy ul. Teatralnej 25, budynków nr 5, 6, 7 (II piętro i poddasze) 8, 9 przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim, m.in. mycie okien, ram i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, pranie wykładzin dywanowych, odkurzanie tapicerki meblowej, doczyszczenie maszynowe podłóg i polerowanie podłóg. 3) Do obowiązków Wykonawcy dodatkowo należeć będzie: a) sprzątanie po drobnych remontach (m.in. po awariach instalacji, po zmianie przeznaczenia pomieszczenia, powieszeniu obrazów, po montażu sprzętu, po malowaniu pomieszczeń), opróżnianie i czyszczenie popielniczek w miejscach wyznaczonych do palenia tytoniu, mycie przeszkleń w windach (budynek Biblioteki Głównej oraz budynek nr 5); b) codzienne rozkładanie we wszystkich toaletach w budynkach nr 1, 2, 3 przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła. Środki higieniczne dostępne będą na portierni w budynku nr 1; c) zapewnienie pomocy Zamawiającemu w sytuacjach awaryjnych (zalanie, pożar i inne nieprzewidziane sytuacje) zapewniając min. 2 osoby ponad zakres wymagany do stałego sprzątania w czasem reagowania do 90 minut. Jednocześnie Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie sprzęt i urządzenia konieczne do usunięcia awarii. Przewidywana maksymalna ilości awarii w okresie obowiązywania umowy - 3 zdarzenia. 4) Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie usługi trwałego zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z niżej wymienionych budynków Akademii im. Jakuba z Paradyża: - ul. Teatralna 25 (budynek nr 1) - 1 pojemnik - ul. Chopina 52 (budynek nr 7) - 1 pojemnik - ul. Chopina 52 (budynek nr 9) - 1 pojemnik Niszczenie dokumentów ma odbywać się na profesjonalnej niszczarce przemysłowej w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie w całości lub części w 3 stopniu bezpieczeństwa (Zamawiający zastrzega sobie możliwość obecności swojego przedstawiciela w trakcie trwania procesu niszczenia). Do oferty należy dołączyć informacje, że Wykonawca jest w posiadaniu stosownego urządzenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie niszczarki o ww. parametrach, akceptowanych przez takie organy jak Główny Inspektorat ds. Ochrony Danych Osobowych, PIP, GINB i Archiwum Państwowe. Zamawiający przewiduje 200 kg dokumentów do likwidacji. Podana waga jest orientacyjna i przewiduje ilość kilogramów dokumentów do zniszczenia w ciągu roku. Wykonawca niezależnie od wagi będzie wykonywał przedmiot zamówienia. 2. Zadanie nr 2 "Usługa kompleksowego sprzątania budynku Domu Studenta nr 1 Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. J. Piłsudskiego 9" 1) Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w 11 kondygnacyjnym budynku Domu Studenta nr 1 Akademii im. Jakuba z Paradyża mieszczącego się przy ul. Józefa Piłsudskiego 9 w Gorzowie Wielkopolskim w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. 2) Zamawiający wymaga, aby w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. dla realizacji zadań przewidzianych opisem przedmiotu zamówienia liczba osób w danym dniu zawsze wynosiła: a) co najmniej 4 osoby od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 14:00, w pełnym wymiarze godzin; b) co najmniej 2 osoby w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00, w pełnym wymiarze godzin. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej wykonywanie usługi, która będzie utrzymywać kontakt z Zamawiającym oraz spotykać się z miejscu świadczenia usługi sprzątania w celu omawiania realizacji usługi. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) a) 5 osób wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania dla zadania nr 1 w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w przypadku realizacji umowy w pełnym zakresie, b) 1 osoba wykonująca prace fizyczne usługi sprzątania dla zadania nr 2 w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r. w przypadku realizacji umowy w pełnym zakresie, 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na czas realizacji zmówienia osoby wykonujące prace fizyczne usługi sprzątania na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp. 1. Zamawiający wymaga podczas realizowania usługi zatrudnienia osób posiadające status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego odpowiednio: a) dla zadania nr 1 - 5 osób niepełnosprawnych wykonujących prace fizyczne w okresie od 01 września 2020 r. do 30.06.2021 r. w przypadku realizacji umowy w pełnym zakresie. b) dla zadania nr 2 - 1 osoba niepełnosprawna wykonująca prace fizyczne w okresie od 01.09.2020 r - 31.08.2021 r. w przypadku realizacji umowy w pełnym zakresie. 2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania: a) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS lub właściwego dokumentu określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby niepełnosprawne zatrudnione przez Wykonawcę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów z, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji, o której mowa wyżej, Wykonawca jest zobowiązany składać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na osoby niepełnosprawnej przez wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób niepełnosprawnych traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykonujących prace fizyczne usługi sprzątania.

II.5) Główny kod CPV

90911200-8

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2020-09-01 2021-06-302020-09-01 2021-08-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający informuje, iż przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w przypadkach: - zwiększenia bazy lokalowej lub powierzchni przeznaczonej do sprzątania w zakresie do 10 % wartości umowy polegającym na wykonywaniu usługi sprzątania.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający spełnianie niniejszego warunku będzie weryfikował na podstawie złożonego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający spełnianie niniejszego warunku będzie weryfikował na podstawie złożonego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W zakresie zadania nr 1 - Zamawiający uzna iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że wykonał (w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 400.000,00 złotych brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta usługa zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokument potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający spełnianie niniejszego warunku będzie weryfikował na podstawie: - złożonego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykazu usług (załącznik nr 5) wraz z referencjami. W zakresie zadania nr 1 - Zamawiający uzna iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego profesjonalną niszczarką przemysłową niszczącą dokumenty w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie w całości lub części w 3 stopniu bezpieczeństwa. Zamawiający spełnianie niniejszego warunku będzie weryfikował na podstawie: - złożonego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenia dot. posiadania profesjonalnej niszczarki przemysłowej. W zakresie zadania nr 2 - Zamawiający uzna iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli wykaże, że wykonał (w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę (wykonane w ramach jednej umowy) polegającą na kompleksowym sprzątaniu o wartości min. 130 000 złotych brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokument potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający spełnianie niniejszego warunku będzie weryfikował na podstawie: - złożonego oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykazu usług (załącznik nr 5) wraz z referencjami.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania istnienia wobec nich braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest przedstawić dokumenty w stosunku do tych podmiotów, o których mowa w pkt. 1,2,3

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokument potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wykaz zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ). 2) Oświadczenia wykonawcy o dysponowaniu profesjonalnej niszczarki przemysłowej niszczącej dokumenty w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie w całości lub części w 3 stopniu bezpieczeństwa.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz ofertowy


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00termin płatności20,00czas usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadkach niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, a korzystnej dla Zamawiającego w szczególności poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji wyłączenia obiektu z eksploatacji, w sytuacji ograniczenia użytkowania obiektu, wydzierżawienia obiektu, sprzedaży obiektu, a także wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin sprzątania, rodzaj sprzątanych powierzchni a także zmianę przeznaczenia pomieszczeń w budynkach zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy ( art. 145 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych). 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-28

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: Usługa kompleksowego sprzątania budynku Domu Studenta nr 1 Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. J. Piłsudskiego 9


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Gorzów Wielkopolski aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.