Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Warszawa Prace związane z utrzymaniem Parku Zachodniego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

Przetarg Prace związane z utrzymaniem Parku Zachodniego

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-07-30

Ogłoszenie nr 564037-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

02-021 Warszawa

Grójecka 17 a

22 5783561,

ochota.wzp@um.warszawa.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564037-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

Regon: 01525964000000

ulica: Grójecka

Numer domu: 17 a

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 02-021

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 5783561,

e-mail: ochota.wzp@um.warszawa.pl,

Fax: -

Adres strony internetowej (URL): http://www.urzadochota.waw.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.urzadochota.waw.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-tys-euro, https://umw.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.urzadochota.waw.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-tys-euro, https://umw.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://umw.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Prace związane z utrzymaniem Parku Zachodniego

Numer referencyjny:

10/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem Parku Zachodniego Zakres prac na powyższym terenie obejmuje m. in.: - pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, skupiny krzewów, żywopłoty), - pielęgnację zieleni wysokiej, - utrzymywanie czystości (sprzątanie powierzchniowe i opróżnianie koszy) - odśnieżanie alejek, schodów i placów - ręcznie i mechanicznie, - wykonywanie drobnych prac remontowych alejek, schodów itp., napraw ławek, koszy, - mycie ławek. - przeglądy wyposażenia placu zabaw, siłowni i boisk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ),

II.5) Główny kod CPV

77313000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV77211600-877211500-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na usługi polegające na powtórzeniu usług takich jak w zamówieniu podstawowym, wykonanych w tej samej technologii i w tych samych standardach. 2.Usługi w podanym w punkcie II.7) 1. zakresie nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Wartość zamówień, o których mowa w punkcie II.7) 1. nie przekroczy 25 000,00 zł netto została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. 4. Udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w punkcie 1. będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury właściwej dla zamówienia z wolnej ręki w zgodzie z przesłanką zawartą w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy. 5. Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach analogicznych do opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w tym: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w punktach III.1.2), w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: a) dysponują lub będą dysponować: a1) dysponują co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sprawującego nadzór nad pielęgnacją zieleni, która posiada wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie pielęgnacji zieleni i posiadającą minimum 5-letni staż pracy przy pielęgnacji zieleni miejskiej. a2) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwóch zadań z zakresu utrzymania parków, o powierzchniach nie mniejszych niż 3 ha, przez okres min. 6 miesięcy każde, w tym w zakresie usuwania i pielęgnacji drzew, - co najmniej jednej usługi świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy obejmującej konserwację/utrzymanie placów zabaw i/lub urządzeń siłowni zewnętrznej.

Nie

Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w punktach III.1.2), w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy; c) W odniesieniu do warunków, o których mowa w punkcie III.1.3), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz osób, o których mowa w punkcie III.1.3) , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony na podstawie Załącznika Nr 4 do SIWZ; 2. Aktualny na dzień złożenia wykaz usług, o których mowa w pkt III.1.2) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. Wykonawca sporządza ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, który uzupełnia o niezbędne dane, podpisuje elektronicznym podpisem kwalifikowanym, umieszcza w formie pliku na platformie zakupowej oraz dołącza do niej 1. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.). 2. Dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający uprawnienie do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej, jeżeli nie wynika ono z dokumentu, o którym mowa w pkt. 1. 3. Wykaz materiałów, urządzeń, norm lub innych rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ lub jej załącznikach, ze wskazaniem typu, nazwy handlowej i producenta oraz parametrów technicznych, a także dołączy dokumenty potwierdzające ww. dane. 4. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów, na zasoby którego/których Wykonawca powołał się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli Wykonawca nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zawierający w szczególności informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) - składany w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot go wystawiający. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium został dołączony do oferty. B. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - Dzielnica Ochota m.st.Warszawy: 17 1030 1508 0000 0005 5002 4101 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek zamawiającego). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 2., dokument wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a - 5 ustawy. 7. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Tak

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

https://umw.ezamawiajacy.pl

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Jedynym licytowanym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia, zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium "czas przystąpienia do usuwania drzew uznanych za złomy i wywroty " jest stałe i nie podlega zmianie w toku aukcji. Punkty uzyskane w tym kryterium będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych w toku aukcji.

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Szczegóły dotyczące przebiegu aukcji zostaną opisane na etapie przekazywania zaproszeń do udziału w aukcji.

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

1.Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika, który złożył ofertę w systemie. 2. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Jedynym licytowanym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia, zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium "czas przystąpienia do usuwania drzew uznanych za złomy i wywroty" jest stałe i nie podlega zmianie w toku aukcji. Punkty uzyskane w tym kryterium będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych w toku aukcji. 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany w zaproszeniu do udziału w aukcji. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz wymaganiom Zamawiającego zawartych w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru. 7. W terminie dwóch dni od zakończeniu aukcji Wykonawca z zaoferowaną najniższą ceną dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy z kwotą wynikającą z aukcji. Ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż ceny przedstawione w kosztorysie dołączonym do oferty.

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Szczegóły dotyczące aukcji przebiegu aukcji zostaną przekazane na etapie przekazywania zaproszeń do udziału w aukcji.

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wykonawcy, którym przekazano zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej, chcąc wziąć w niej udział, muszą zalogować się na platformie zakupowej na stronie https://umw.ezamawiajacy.pl. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: . posiadać zainstalowany system operacyjny (Microsoft Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), . posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox w wersji wspieranej przez producenta oraz zainstalowania Java w wersji 1.8.0_144 lub nowszej. Konieczne jest dodanie adresu witryny platformy Zakupowej do wyjątków (exception site list) w Javie, co wymaga uprawnień administracyjnych na komputerze, . posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe), . posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę, . posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows - magazynie logicznym o nazwie "Osobisty" certyfikatów systemu Windows)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Szczegóły dotyczące aukcji przebiegu aukcji zostaną przekazane na etapie przekazywania zaproszeń do udziału w aukcji.

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa

Czas trwania:

15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Szczegóły dotyczące aukcji przebiegu aukcji zostaną przekazane na etapie przekazywania zaproszeń do udziału w aukcji.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust 4 i 5 § 5 wzoru umowy, przy czym zmiana osoby wskazanej w ust. 5 dopuszczalna będzie pod warunkiem wykazania, że nowa osoba posiada uprawnienia na poziomie nie gorszym niż były wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ww. osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z osoby wskazanej w ust. 5 dotyczy podmiotu, na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zastosowanie mają zapisy § 9 ust. 3. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 § 5 wzoru umowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-07-30

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod linkiem: https://umw.ezamawiajacy.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.