Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Warszawa Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta

Muzeum Warszawy

Przetarg Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w związku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-03

Ogłoszenie nr 564617-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Muzeum Warszawy

00-272 Warszawa

Rynek Starego Miasta 28/46

+48 22 596 67 11, 22 2774427

jadwiga.turlej@muzeumwarszawy.pl, klaudia.sosnowka@muzeumwarszawy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564617-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Muzeum Warszawy

Regon: 16387044000000

ulica: Rynek Starego Miasta

Numer domu: 28/46

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-272

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 22 596 67 11, 22 2774427

e-mail: jadwiga.turlej@muzeumwarszawy.pl, klaudia.sosnowka@muzeumwarszawy.pl

Fax: -

Adres strony internetowej (URL): www.muzeumwarszawy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Samorzadowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.muzeumwarszawy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w związku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych"

Numer referencyjny:

MW/ZP/11/PN/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w związku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Zadanie I: Modernizacja i doposażenie "Makiety XVIII-wiecznej Warszawy" w Gabinecie Widoków Warszawy, w tym konserwacja i rozszerzenie zakresu merytorycznego o legendy wraz z opisami, wykonanie podestu poprawiającego dostęp do krawędzi ekspozytora przed makietą szczególnie dla osób z ograniczeniami i niepełnosprawnościami ruchowymi. Części opisowe będą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami wzroku. 2) Zadanie II: Doposażenie przestrzeni muzeum o profesjonalne pulpity i panele informacyjne o eksponatach uzupełniające treści merytoryczne i usprawniające komunikację po przestrzeniach wystawy: w punkcie Widokowym, przestrzeni duszy kamiennicy trójdzielnej (Kamienica pod Murzynkiem nr 36) oraz w kamienicach nr 38 i nr 40 opisujące Malowidła z wydawnictwa Iskry, w kamienicy nr 36 (widoki na Gabinet Detalu Architektonicznego), w lobby kina. Wszystkie pulpity i panele informacyjne będą uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami wzroku. 3) Zadanie III: Doposażenie 3 pomieszczeń w kamienicy nr 34 (2 na I piętrze - część Gabinetu Fotografii i 1 na II piętrze - część Gabinetu Ubiorów) z zachowanymi, jedynymi na terenie Starego Miasta w Warszawie, polichromowanymi drewnianymi stropami z poł. XVII i poł. XVIII wieku w specjalistyczne, właściwe konserwatorsko i wystawienniczo oświetlenie tych stropów, pozwalające na właściwe podświetlenie ich unikalnych detali. 4) Zadanie IV: Wykonanie i zamontowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej wewnętrznej w siedzibie głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz ul. Nowomiejskiej 4-8. Zadanie obejmuje następujące elementy: a) tabliczki (podpisy wejść i kierunkowskazy): ? 80 sztuk tabliczek dużych 240 mm x 160 mm, w tym: . tabliczek z zagiętą prostą płetewką - 40 szt. . tabliczek z zagiętym grotem strzałki - 40 szt. ? 150 sztuk tabliczek małych 240 mm x 75 mm w tym: . tabliczek z grotem strzałki, prostym lub zagiętym - 100 szt. . tabliczek płaskich bez grotu strzałki) - 50 szt. b) tablice lokalizacyjne (spis gabinetów i mapki) - 11 szt. c) oznaczenia semaforowe - 5 szt. d) tablice opisujące przyciski w windach - 2 szt. e) zastawki - 8 szt. f) oznakowania - 89 szt. g) plakietki na meble - 50 szt. wraz z demontażami i naprawami ścian. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca w szczególności zobowiązany jest: 1) przygotować harmonogram realizacji Zadania I, Zadania II, Zadania III i Zadania IV i przedłożyć go do akceptacji Zamawiającego; 2) wykonać przedmiot zamówienia pod nadzorem konserwatora zbytków (Zadania I-IV); 3) wykonać instalacje pod nadzorem konserwatora i pracowników Muzeum Warszawy wskazanych przez Zamawiającego (Zadania I -IV); 4) wykonać prace zabezpieczające (w tym: polichromowanych stropów, elementów wyposażenia technicznego, stolarki, ślusarki, detali wnętrz, wybranych eksponatów, elementów wystawienniczych), montażowe i naprawcze (Zadania I -IV); 5) wykonać dokumentację powykonawczą w zakresie wykonywanych prac, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia (Zadania I -IV); 6) wykonać prototyp wg rysunku g2.11 (tabliczka kierunkowa - wariant wzorniczy 11 z przykładową grafiką) oraz próbkę palety kolorystycznej wg rysunku g1.7. (gama kolorystyczna oznaczeń pięter do przetestowania w prototypie). Wykonawca wykona zadanie po akceptacji prototypu i próbki. Zamawiający informuje, że ostateczne napisy na tablicach mogą ulec zmianie (Zadanie IV); 7) wykonać specjalistyczne projekty warsztatowe: tyflografiki (obrysy), napisy powiększone (tekstem łatwym do czytania), napisy w alfabecie Braille`a. Wykonawca przystąpi do wykonania zadań po zatwierdzeniu projektów warsztatowych przez konsultanta Muzeum Warszawy ds. dostępności muzeum. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących konsultacji z konsultantem ds. dostępności muzeum i uwzględnianiu jego uwag i zaleceń (Zadania I-II); 8) wykonać modernizację "Makiety XVIII-wiecznej Warszawy" pod nadzorem konserwatora muzealnego. Wykonawca wykona modernizację "Makiety XVIII-wiecznej Warszawy" na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego próbnych fragmentów makiety: wydruk wody, wydruk mapy uzupełniającej, naprawa elementu dotychczasowej makiety (Zadanie I); 9) przedłożyć do akceptacji Zamawiającego obliczeń technicznych i innych parametrów dla wybranych rozwiązań oświetlenia zabytkowych polichromii (Zadanie III). 10) udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot zamówienia (Zadania I-IV). Okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III realizowane są w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu pn. "Modernizacja wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta". Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 "Wspieranie działań muzealnych", Zadanie 2. Modernizacja stałych wystaw muzealnych. 6. Kamienice przy Rynku Starego Miasta 28-42 oraz przy ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie wpisane są do rejestru zabytków i znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 7. Zamawiający zaleca wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z terenem, na którym będą prowadzone prace. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 12:00 zbiórka Wykonawców w siedzibie głównej Muzeum Warszawy w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28 (Recepcja). Przed przystąpieniem do dokonania wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić na liście obecności swój udział w wizji co będzie traktowane jako złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z obiektem.

II.5) Główny kod CPV

92520000-2

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-10-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy stanowiących nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 30 października 2020 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał jedno zamówienie polegające na pracach montażowych we wnętrzach obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, obejmujące swoim zakresem wykonanie prac: montaż w tynkach laserunkowych, montaż w bezpośrednim sąsiedztwie elementów kamiennych, montaż w bezpośrednim sąsiedztwie eksponatów muzealnych o wartości 60.000 zł brutto. Przez jedno zamówienie należy rozumieć zamówienie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku zamówień o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. b) Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące właściwości: - co najmniej jedną osobę pełniącą nadzór konserwatorski, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonała a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, jeden nadzór konserwatorski na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości 10.000 zł brutto jeden nadzór; - co najmniej jedną osobę posiadająca doświadczenie w tworzeniu makiet architektonicznych / ekspozycyjnych, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonała jedną makietę architektoniczną / ekspozycyjną o wartości 10 000 zł brutto. - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie nadzorowała a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również nadzoruje prace instalacyjne elektryczne we wnętrzach zabytkowych w jednym projekcie o wartości projektu (umowy) 60.000 zł brutto.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: a) wykaz co najmniej jednej dostawy wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa) polegające na pracach montażowych we wnętrzach obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, obejmujące swoim zakresem wykonanie prac: montaż w tynkach laserunkowych, montaż w bezpośrednim sąsiedztwie elementów kamiennych, montaż w bezpośrednim sąsiedztwie eksponatów muzealnych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) wykaz osób - dyplomowanego konserwatora zabytków skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia w realizacji nadzoru konserwatorskiego przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wraz z podaniem zakresu wykonywanych czynności i wartości projektu, tj. wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jeden nadzór konserwatorski na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości 10 000,00 zł brutto jeden nadzór oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7A do SIWZ. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich konserwatora zabytków osoby skierowanej do realizacji zamówienia na specjalności w zakresie konserwacji zabytków. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7A, Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż osoba wskazana przez wykonawcę do realizacji zamówienia. c) wykaz osób - osobę posiadająca doświadczenie w tworzeniu makiet architektonicznych / ekspozycyjnych, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jej doświadczenia w tworzeniu makiet architektonicznych / ekspozycyjnych, tj. wykonała co najmniej jedną makietę architektoniczną / ekspozycyjną o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7B do SIWZ. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7B Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż osoba wskazana przez wykonawcę do realizacji zamówienia. d) wykaz osób - osobę posiadającą uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, tj. nadzorowała a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również nadzoruje prace instalacyjne elektryczne we wnętrzach zabytkowych w co najmniej jednym projekcie o wartości nie mniejszej niż 60 000,00zł brutto projekt (umowa), przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7C do SIWZ. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7C Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż osoba wskazana przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 złotych.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o: a) braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; b) spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 7A, 7B, 7C do SIWZ. 9. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich konserwatora zabytków osoby skierowanej do realizacji zamówienia na specjalności w zakresie konserwacji zabytków. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7A, Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż osoba wskazana przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 10.W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7B Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą doświadczenie w tworzeniu makiet architektonicznych / ekspozycyjnych nie gorsze niż osoba wskazana przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 11. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń osoby wskazanej do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 7C Wykonawca wskaże inną osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż osoba wskazana przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 12. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm. ).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od dnia jej podpisania; 2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on rozwiązanie lub likwidację prowadzonej działalności; 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje po przekroczeniu terminu zakończenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy. 4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 3 dni sporządzi protokół inwentaryzacji przedmiotu Umowy, według stanu na dzień odstąpienia. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy wg. harmonogramu rzeczowo - finansowego, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Zmiana Umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia w trakcie realizacji Umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla przedmiotu Umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 3. Strony dopuszczają zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy spowodowane w szczególności: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 3) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 4) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie spowodują zmiany kwoty wykonania przedmiotu Umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy oraz muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy z powodu: 1) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowej, wojny, stanu nadzwyczajnego, itp.), czasowo uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 2) zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających zastosowanie do Umowy. 6. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania, gdyby wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się takich zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu Umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansującej przedmiot zamówienia. Okres przedłużenia terminu realizacji Umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy wynikłej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-03

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.