Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Koszalin Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Przetarg Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-03

Ogłoszenie nr 564565-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

75-531 Koszalin

Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

94 34 44 062, 94 34 44 900,

zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564565-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Regon: 33037474200000

ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego

Numer domu: 92

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 75-531

Miejscowość: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 94 34 44 062, 94 34 44 900,

e-mail: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl,

Fax: 94 34 44 700

Adres strony internetowej (URL): www.cos.strazgraniczna.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.cos.strazgraniczna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w wersji papierowej, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481), osobiście, za pomocą posłańca

Adres:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, Kancelaria Jawna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego

Numer referencyjny:

Sprawa nr 05/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest miarowe szycie z materiału powierzonego niżej wymienionych przedmiotów umundurowania (wraz z ich dostarczeniem do magazynu Wydziału Gospodarki Mundurowej - Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz) w nw ilościach: a) w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego): mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (131 kpl.), mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (114 kpl.), spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (149 szt.), spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (132 szt.); b) w ramach prawa opcji w ilości maksymalnej do: mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (120 kpl.), mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (70 kpl.), spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (60 szt.), spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej - szycie miarowe (50 szt.). Wykonawca zrealizuje miarowe szycie przedmiotów umundurowania i ich dostarczenie do magazynu Wydziału Gospodarki Mundurowej - Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, w terminach: 1) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy w terminie 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą mailową; 2) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2 wzoru umowy w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą mailową; 3) w przypadku szycia przedmiotów umundurowania, w sposób o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3 wzoru umowy w terminie 75 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą mailową. Przedmiot zamówienia obejmuje szycie miarowe na które składają się: 1) szycie z użyciem ankiety wymiarowej, która stanowi załącznik nr 3 do umowy, 2) szycie z pobraniem wymiarów antropometrycznych, o których mowa w § 6 ust. 3 wzoru umowy; 3) szycie z pobraniem wymiarów antropometrycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca przed wykonaniem miarowego szycia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2 wzoru umowy zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy na terenie: 1) Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin; 2) Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań; 3) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn oraz do dokonania minimum dwóch przymiarek niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotów umundurowania w miejscach wskazanych powyżej. Wykonawca przed wykonaniem miarowego szycia, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3 wzoru umowy zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy na terenie: 1) Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk; 2) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn; 3) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok; 4) Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa; 5) Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm; 6) Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl; 7) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz; 8) Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz; 9) Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie oraz do dokonania minimum jednej przymiarki niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotów umundurowania w miejscach wskazanych powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia od Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia na uszycie przedmiotów umundurowania danych dotyczących budowy kodu kreskowego oraz oznakowania wszystkich dostarczonych przedmiotów umundurowania tymi kodami zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy. W celu wykonania przedmiotów umundurowania, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania od Zamawiającego tkaniny mundurowej całorocznej oraz letniej w ilości określonej po dokonaniu zdjęcia miary. Wykonawca uszyje przedmioty umundurowania z materiału: 1) powierzonego przez Zamawiającego w ilości określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy - tkanina zasadnicza: a) gabardyna - tkanina wełniano - poliestrowa art. W - 0119/E55/226, b) gabardyna - tkanina wełniano - poliestrowa art. W - 0119/E55/0283; 2) własnego Wykonawcy - pozostałe dodatki krawieckie spełniające wymagania Zamawiającego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy. Wykonawca przekaże upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego przed dokonaniem kontroli jakościowej przedmiotów umundurowania deklarację zgodności według PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005, podpisaną przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela, poprzedzoną odpowiednimi badaniami. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia przedstawicielom Zamawiającego dokonującym kontroli jakościowej przedmiotu umowy dokumentów potwierdzających, że użyte do wykonania przedmiotów umundurowania surowce (materiały) takie jak: tkanina podszewkowa, tkanina wełniana na emblemat, tkanina wełniana na lamówki, spełniają wymagania techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania warunków produkcji przedmiotów umundurowania u Wykonawcy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W odniesieniu do norm przywołanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne związane z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według znowelizowanych norm lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmioty umundurowania wykonane w ramach prawa opcji będą realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe (gwarantowane). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotów umundurowania w ramach prawa opcji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Zapłata nastąpi za faktycznie uszyte i dostarczone przedmioty umundurowania, zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zamówieniami. KLAUZULE ZATRUDNIENIOWE Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji stosuje klauzule zatrudnieniowe określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących prace związane z szyciem przedmiotów umundurowania obejmujące: zdjęcie wymiarów antropometrycznych, krojenie, szycie, prasowanie, przymiarka, poprawki krawieckie, pakowanie. Sposób dokumentowania zatrudniania osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

II.5) Główny kod CPV

98393000-4

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-12-24

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt 7 ppkt 4 siwz.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: analizy, atesty, raporty z badań lub inne dokumenty, zawierające wskaźniki techniczno-użytkowe tkaniny podszewkowej użytej do wykonania podszewki w kurtce munduru wyjściowego męskiego, kurtce oraz spódnicy munduru wyjściowego damskiego, spódnicy letniej; analizy, atesty, raporty z badań lub inne dokumenty, zawierające wskaźniki techniczno-użytkowe tkaniny wełnianej, barwionej na kolor jasno zielony użytej do wykonania emblematu "Straż Graniczna Polish Border Guard" przyszytego do rękawa kurtki munduru wyjściowego męskiego oraz damskiego; analizy, atesty, raporty z badań lub inne dokumenty, zawierające wskaźniki techniczno-użytkowe tkaniny wełnianej, barwionej na kolor jasno zielony użytej do wykonania lamówek w kurtce munduru wyjściowego męskiego oraz damskiego typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, spodniach munduru wyjściowego męskiego typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz w spodniach letnich typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej; jeden egzemplarz dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej: . munduru wyjściowego męskiego typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, . munduru wyjściowego damskiego typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, . spodni letnich typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, . spodni letnich typu Marynarki Wojennej, . spódnicy letniej typu Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej. w polskiej wersji językowej, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje: opis przedmiotu zamówienia, rysunek (rysunki), wymagania techniczne (zawierające między innymi wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, tabelę wymiarów, opis sposobu pakowania.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy;2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług;4) zmiany ilości przedmiotów zamówienia zamówionego w ramach prawa opcji;5) zmiany wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w pkt. 4

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-03

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi wzór ankiety wymiarowej przeznaczonej do samodzielnego zdjęcia wymiarów antropometrycznych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ankieta powinna zawierać dane antropometryczne na podstawie których będzie możliwe uszycie przez Wykonawcę przedmiotów umundurowania. Dodatkowo ankieta winna zawierać rysunki pomocnicze oraz instrukcje określające sposób "zdjęcia" wymiarów antropometrycznych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Koszalin aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.