Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Skrwilno przetarg Naprawy przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu

Nadleśnictwo Skrwilno

Przetarg Naprawy przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder III tura

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-03

Ogłoszenie nr 565928-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Nadleśnictwo Skrwilno

87-510 Skrwilno

ul. Leśna 5

542 700 032

skrwilno@torun.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565928-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Nadleśnictwo Skrwilno

Regon: 91050786100000

ulica: ul. Leśna

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 87-510

Miejscowość: Skrwilno

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 542 700 032

e-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl

Fax: 542 700 032

Adres strony internetowej (URL): http://www.torun.lasy.gov.pl/web/skrwilno

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder (III tura)

Numer referencyjny:

S.270.1.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

całość zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr 1: ,,Naprawa i serwis maszyn leśnych" Część nr 2: ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych". Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Oferta złożona daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części zamówienia. 1) Część zamówienia nr 1 "Naprawa i serwis maszyn leśnych" obejmuje wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn leśnych typu harwester i forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę maszyn typu: Harwester Ponsse Ergo 6W rok produkcji 2014 - szt. 1 Forwarder Ponsse Elk 6W rok produkcji 2014 - szt. 1 Usługi napraw i przeglądów wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego zgodnie z wyszczególnionymi zasadami: ? Awarie maszyn leśnych zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Każdorazowo zlecona naprawa, polegać będzie na przywróceniu przedmiotu zamówienia do pełnej sprawności technicznej, poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania rodzaju części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy. ? Wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie realizowane na podstawie: . przedstawionej w ofercie stawki za roboczogodzinę, . przedstawionej w ofercie stawki za dojazd, Szczegółowy zakres naprawy oraz wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin. Wykonawca musi zapewniać wykonanie napraw, wynikających z uszkodzeń oraz specyfiki i technologii zlecanej naprawy, z uwzględnieniem specjalistycznej budowy maszyn będących przedmiotem zamówienia. Nadleśnictwo będzie dokonywało zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Niniejsze zamówienie obejmuje usunięcie awarii wynikających z eksploatacji maszyn, dlatego nie jest możliwe precyzyjne określenie ich częstości i rodzaju - grupy uszkodzeń. Szacunkowy zakres naprawy będzie obejmował w rbg. następujące elementy maszyn: Diagnostyka komputerowa maszyn i ich układów - 45 rbg. Naprawa instalacji elektrycznej maszyn wraz z podzespołami - 15 rbg. Naprawa układu kierowniczego - 20 rbg. Naprawa układu hamulcowego - 20 rbg. Naprawa silnika i jego osprzętu - 40 rbg. Naprawa układu zasilania paliwem i powietrzem - 15 rbg. Naprawa układu przeniesienia mocy - 30 rbg. Naprawa zawieszenia -30 rbg. Naprawa klimatyzacji -10 rbg. Naprawa lakierniczo-blacharska -5 rbg. Naprawa układu hydraulicznego -80 rbg. Naprawa głowicy ścinkowej -60 rbg. Razem: 370 rbg. Zamawiający podaje szacunkową ilość roboczogodzin w celu dokonania kalkulacji cenowej przez Wykonawcę. Przewidywana łączna ilość zlecanych napraw 24, przewidywana łączna ilość zlecanych roboczogodzin 370 (w terminie do 12 miesięcy od daty popisania umowy dla dwóch maszyn łącznie lub realizacji kwoty umowy). Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, napraw bieżących) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba napraw czy zakupionych części, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia. Czynności naprawcze będą rozliczane jako suma kosztów robocizny (liczonej jako iloczyn przepracowanych rbg. oraz stawki za 1 rbg.) oraz dojazdu na trasie: siedziba wykonawcy-miejsce naprawy-siedziba wykonawcy. Ze względu na brak możliwości przewidzenia zakresu napraw, a przede wszystkim czasochłonności i niezbędnych części, założono dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej i umownej: . orientacyjna ilość roboczogodzin - 370 rbg., . wartość robocizny = 370 rbg x zaproponowana stawka za 1 rbg., . cena za dojazd = cena za 1 km x liczba km od siedziby Wykonawcy do siedziby nadleśnictwa (w dwie strony) x 24 (orientacyjna ilość dojazdów), . Zamawiający zastrzega, że stawka za 1 km dojazdu nie może przekroczyć 2,50 zł brutto, . cena ofertowa (cena za całość przedmiotu zamówienia) = orientacyjna wartość materiałów i części + wartość robocizny + cena za dojazd. Stawka roboczogodziny winna uwzględnić m.in. wszystkie narzuty, koszty ogólne i pośrednie oraz zysk. Rozliczenie z Zamawiającym następowało będzie w oparciu o faktycznie przepracowane roboczogodziny przeliczone zgodnie z zaoferowaną stawką za rbg. Z uwzględnieniem kosztów dojazdu. Czas przyjazdu serwisu celem dokonania naprawy do Zamawiającego wynosić może maksymalnie do 72 godz. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia (pocztą elektroniczną). Czas reakcji serwisu stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ. Usługa naprawy winna być wykonana w terminie do 3 dni licząc od chwili przystąpienia do naprawy. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w przypadku skomplikowanej naprawy lub braku dostępności części (zapasów magazynowych) termin jej realizacji na wniosek wykonawcy będzie uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w podjęciu naprawy, trwającego dłużej niż 72 godz. od daty zgłoszenia. Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotowej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Miejsce wykonywania napraw to teren Nadleśnictwa Skrwilno lub inne nadleśnictwo na terenie RDLP w Toruniu, do którego maszyny Nadleśnictwa Skrwilno mogą zostać udostępnione/przekazane. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 2) Część zamówienia nr 2 ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych" obejmuje dostawę części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę części zamiennych do maszyn typu: Harwester Ponsse Ergo 6W rok produkcji 2014 - szt. 1 Forwarder Ponsse Elk 6W rok produkcji 2014 - szt. 1 Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą realizowane na podstawie złożonego przez przedstawiciela Zamawiającego zamówienia. Zamówienia zgłaszane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania wsparcia technicznego, polegającego np. na konsultacjach telefonicznych w zakresie rodzaju części zamiennych niezbędnych do naprawy. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie wartości części zamiennych użytych do naprawy z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę narzutu. W celu weryfikacji stosowanego narzutu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia kopii odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (faktura, paragon lub rachunek), które zostały zamówione do maszyn Zamawiającego. Orientacyjna wartość materiałów eksploatacyjnych i części wraz z kosztami przesyłki wynosi 129 500 zł netto. Zamawiający podaje szacunkową wartość zamawianych części zamiennych w celu dokonania kalkulacji cenowej przez Wykonawcę (w terminie do 12 miesięcy od daty popisania umowy dla dwóch maszyn łącznie lub realizacji kwoty umowy). Dostawy zależeć będą od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna wartość zakupionych części, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wyłącznie nowych - oryginalnych części producenta lub części o parametrach równoważnych o potwierdzonej jakości i wolne od wad. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego dostawę zamienników części, lecz ich parametry nie mogą być gorsze niż zalecane przez producenta maszyny. Dostawa (przesyłka) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych odbywa się staraniem Wykonawcy. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, koszty nie mogą być wyższe niż ujęte w cenniku firmy przewozowej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie dostarczać materiały eksploatacyjne w następujących szacunkowych ilościach: - olej silnikowy - 200 litrów (wymiana co 500 mtg), - olej hydrauliczny - 600 litrów, - olej przekładniowy GL-5 - 400 litrów (wymiana co 1000 mtg), - smar - 100 kg. Strony dopuszczają możliwość dokonywania napraw z wykorzystaniem części zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego - w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez Wykonawcę. W celu pilnego usuwania drobnych awarii Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę punktu sprzedaży (sklep, salon itp.) w którym będzie możliwy zakup ogólnodostępnych części typu: węże, przewody, adaptery, uszczelki, filtry, złączki, zaślepki itp., z zastrzeżeniem, że ww. punkt sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego (poruszając się drogą publiczną). W powyższej sytuacji, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru części zamiennych własnym staraniem, co skutkuje brakiem możliwości doliczenia do ww. części narzutu przez Wykonawcę. Jeżeli ww. punkt sprzedaży nie będzie dysponował niezbędnymi do naprawy częściami, wówczas Wykonawca zgodnie z zamówieniem zobowiązany będzie dostarczyć własnym staraniem brakujące części w terminie zadeklarowanym w złożonej ofercie. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów wysyłki za dostawę części zamiennych w wysokości poniesionych przez Wykonawcę kosztów wysyłki. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za części zamienne i materiały eksploatacyjne wskazując w przedmiocie zamówienia nazwę części zamiennej lub materiału eksploatacyjnego w faktycznie dostarczonych ilościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych max. w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Czas dostarczenia części zamiennych stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ. Przedłużenie terminu dostawy może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w przypadku braku dostępności części - zapasów magazynowych) termin jej dostawy na wniosek Wykonawcy będzie uzgodniony z Zamawiającym, warunkiem przedłużenia terminu dostawy jest przedstawienie Zamawiającemu dokonania zamówienia części zamiennych z określeniem terminu dostawy oraz potwierdzeniem wpłaty zaliczki przez Wykonawcę). Z każdej dostawy na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego. 3) Miejsce wykonywania napraw to teren Nadleśnictwa Skrwilno lub inne nadleśnictwo RDLP w Toruniu, do którego maszyny Nadleśnictwa Skrwilno mogą zostać udostępnione/przekazane. 4) Wykonawca udzieli minimum 6 m-cy rękojmi na: ? wykonywane usługi (dotyczy części zamówienia nr 1), ? dostarczone części i materiały (dotyczy części zamówienia nr 2). W przypadku, gdy producent na części zamienne udzieli odrębnej dłuższej gwarancji (w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu kartę gwarancyjną). Rękojmia udzielana jest na zasadach opisanych we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 5) W stosunku do części zamówienia nr 1 i 2 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.5) Główny kod CPV

50530000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV16820000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn leśnych typu harwester i forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno, lub/i dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. 5.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 5.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek wystąpienia awarii maszyn, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia ciągłości pracy maszyn leśnych. 5.5. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Skrwilno lub inne nadleśnictwo RDLP w Toruniu, do którego maszyny Nadleśnictwa Skrwilno mogą zostać udostępnione/przekazane.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 400 tys. zł brutto - dotyczy części zamówienia nr 1. 100 tys. zł brutto - dotyczy części zamówienia nr 2.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, Dla części zamówienia nr 1: że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 naprawę maszyn leśnych typu harwester lub forwarder na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest również załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże: Dla części zamówienia nr 2: że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 dostawy części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester lub forwarder na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest również załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przez naprawę/dostawę Zamawiający rozumie pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy w przypadku gdy umowa obejmowała kilka zleceń. W zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, potencjału technicznego lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2 ppkt. 3 SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy usługi wykazane przez Wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy części zamówienia nr 1 d) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2 ppkt. 3 SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi czy dostawy wykazane przez Wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy części zamówienia nr 2 e) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika, c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), e) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: 1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w pkt. 7.1 a) i b). 2) składa zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty. 3) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. c-f. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. c-f wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert. 7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 7.1. lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00Czas przystąpienia do naprawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

15.4 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT (wówczas rozliczenia będą obywały się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów), W wypadku zmiany, o której mowa w lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), ma charakter "automatyczny", Wykonawca do kwoty netto zobowiązany jest do naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 15.5 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

11.6 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.8. lit c) SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-03

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 17.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 2% ceny całkowitej podanej w ofercie z podatkiem VAT w złotych (PLN), Zabezpieczenie powinno być wniesione przed dniem zawarcia umowy 17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (PLN) b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2018 poz. 110) 17.4. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w banku PEKAO S.A. I o/Rypin nr rachunku 24 1240 3406 1111 0000 3150 9808 z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania w postępowaniu pn. ,, Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych część zam. nr .". 17.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 17.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 17.7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17.8. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17.9. Termin na zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. rękojmi będzie liczony od dokonania ostatniej naprawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2Nazwa: ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych"


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Skrwilno aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.