Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Pruszcz Gdański Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego

Przetarg Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 563385-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 16

586 834 999

zamowienia@powiat-gdanski

Szczegóły

Ogłoszenie nr 563385-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego

Regon: 19168640800000

ulica: ul. Wojska Polskiego

Numer domu: 16

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 83-000

Miejscowość: Pruszcz Gdański

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 586 834 999

e-mail: zamowienia@powiat-gdanski

Fax: 586 834 899

Adres strony internetowej (URL): www.powiat-gdanski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=301

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=301

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

Numer referencyjny:

ZP.272.18.2020.PN

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu na działce budowlanej nr 94/13 w miejscowości Warcz oraz wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej specjalnej w Warczu na działce budowlanej nr 94/13 w miejscowości Warcz w tym: - budowę nowego dwukondygnacyjnego tradycyjnego budynku szkolnego usytuowanego prostopadle do istniejącego budynku ; - wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych; - wykonanie sieci zewnętrznych ; - wykonanie boiska, chodników, małej architektury, instalacji zewnętrznych oraz innych elementów zagospodarowania terenu działki budowlanej, Parametry techniczne nowego budynku: - budynek dwukondygnacyjny; - wysokość 9,21 m (budynek niski); - wymiary zewnętrzne budynku 27,94 x 11,44 ; - powierzchni zabudowy 316,50 m2; - powierzchni użytkowa 496,54 m2 - kubatura brutto 2722,00 m3; - dach dwuspadowy - kat nachylenia 14 stopni; układ konstrukcyjny obiektu budowlanego Budynek zaprojektowany w systemie tradycyjnym, należy posadowić na ławach fundamentowych, ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych wzmocnić słupami żelbetowymi, ściany zewnętrzne wymurować z bloczków pełnych gazobetonowych, ściany działowe z bloczków gazobetonowych. Dach nad budynkiem dwuspadowy, krokwiony ze słupami .Wszystkie elementy konstrukcji budynku należy wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu budowlanego. wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku - nstalacja elektroenergetyczna i teletechniczna; - instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej; - instalacja wewnętrzna i zewnętrzna sieci wodociągowej oraz c.w.u.; - instalacja centralnego ogrzewania; - instalacja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu; Zamawiający dokonał wycinki drzew we własnym zakresie, do kalkulacji należy przyjąć tylko usunięcie karpin po wycince drzew; UWAGA - Niniejsze zamówienie nie obejmuje prac związanych z projektowaniem i montażem elementów c.o. dostosowujących istniejącą kotłownię dla potrzeb nowej instalacji c.o. (dział 4.3 poddział 4.3.18 przedmiaru); 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem terminu zakończenia robót i planowanych faktur częściowych - w terminie 7 dni po podpisaniu umowy; 2) protokolarnego przejęcia placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie wskazanym w §2 ust.3 umowy, 3) prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) złożenia w PINB zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych jak również uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; 5) dostosowanie i przygotowanie drogi dojazdowej do terenu budowy od strony północnej oraz uzgodnienie warunków z właścicielem działek - gminą Trąbki Wielkie; 6) zapewnienie obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej podczas prowadzenia robót; 7) zabezpieczenia placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem specyfiki robót, 8) terminowego wykonania robót, 9) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy oraz z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 10) zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 11) przygotowania planu BIOZ , z przekazaniem 1 egz. Zamawiającemu; 12) przestrzegania zatwierdzonego planu BIOZ; 13) prowadzenia robót uciążliwych mogących zakłócić funkcjonowanie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. 14) zapewnienia stałego nadzoru robót przez odpowiednich kierowników robót; 15) zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, 16) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót częściowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz uczestnictwo w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcie stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami umowy; 17) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestnictwo w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcie stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami umowy; 18) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 19) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie na bieżąco terenu robót w należytym stanie oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych a także doprowadzenia do należytego stanu i porządku placu budowy po zakończeniu prac, 20) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 21) pokrywania wszelkich kosztów wynikłych z wykonania, utrzymywania i zorganizowania placu budowy; 22) zorganizowanie terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania - własnym staraniem i na własny koszt- tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: a) punktu poboru energii elektrycznej; b) punktu poboru wody ; c) zaplecza socjalno-magazynowego; d) kontenera na wywóz nieczystości stałych i płynnych; e) ogrodzenia terenu budowy wraz z niezbędnym oznakowaniem (tablice informacyjne, tymczasowe urządzenia, znaki itp.); 23) pokrywania wszelkich kosztów wynikłych z wykonania , utrzymania i zorganizowania placu budowy; 24) pokrycia kosztów związanych z dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń technicznych przez UDT wraz z przygotowaniem koniecznej dokumentacji; 25) użycia wszelkich kroków zapobiegawczych niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji przylegających do terenu budowy; 26) wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia obiektu w gaśnice i oznakowanie pożarnicze znakami informacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, oraz opracowania planu ewakuacji; 27) Wykonania opracowania charakterystyki energetycznej obiektu po zakończeniu robót; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na odbiór końcowy 2 egz. dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż zatwierdzonej podpisem inspektora nadzoru 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną, na którą składają się: - Projekt budowlany (część architektoniczna); - Projekt budowlany (część konstrukcyjna); - Projekt budowlany (część sanitarna); - Projekt budowlany (część elektryczna); - Branżowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; - Przedmiary; 6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 7. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w tym m.in: wykonywanie robót ogólnobudowlanych ( tj. murarskich, tynkarskich, malarskich, dociepleniowych, instalacyjnych- elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, dekarskich, ciesielskich, prace ziemne ręczne i mechaniczne, ); z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wprowadzenie robót zamiennych lub zaniechanych jest możliwe jeśli: - stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, istniejących obiektach budowlanych lub błędów w dokumentacji projektowej, - wystąpienia niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, - w wyniku porozumienia stron w przypadku stwierdzenia, iż zastosowanie danego materiału będzie korzystniejsze pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym. - w wyniku stwierdzenia iż poszczególne elementy przewidziane do wymiany są w dobrym stanie technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację; 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników budynków

II.5) Główny kod CPV

45250000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45300000-045400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp tj: - z zakresu robót konstrukcyjno - budowlanych ; - robót elewacyjnych; - robót malarsko-tynkarskich; - robót dekarskich i ciesielskich; - montażu stolarki okiennej i drzwiowej; - instalacyjnych dla sieci wewnętrznych i sieci zewnętrznych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) ; - robót z zakresu małej architektury zewnętrznej i zagospodarowaniem terenów zielonych; Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 1 400 000,00 zł netto. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę budynku użyteczności publicznej o wartości równej lub wyższej 2 500 000,00 zł brutto; Poprzez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny 2) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: a) kierownika budowy w branży budowlanej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego minimum pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym min. minimum jednego zadania obejmującego budynek użyteczności publicznej; b) kierownika robót w branży sanitarnej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych; c) kierownika robót w branży elektrycznej i energetycznej posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) kierownika robót w branży telekomunikacyjnej aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Szczegółowy opis wymagań dotyczących wnoszenia wadium został zawarty w Rozdziale 5 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2021-06-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej: - wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto; 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt 1-12) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności : 1) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; 2) wystąpienia w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych (sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych), wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wezwania odpowiednich służb (gestorów sieci) ; 3) wystąpienie okoliczności dla których niezbędne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych obszaru objętego inwestycją; 4) wystąpienia w trakcie realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej, wody i innych awarii niezależnych od Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z przedmiotem zamówienia; 5) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych niż przyjętych w dokumentacji w skutek czego będzie konieczna wymiana podłoża gruntowego lub zmiana technologii przyjęta w dokumentacji; 6) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym terminie; 7) zaistnienia długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych itp. uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych, przeprowadzenia prób, sprawdzeń lub odbiorów; 8) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ; 9) brak dostępności materiałów na rynku - długotrwały czas oczekiwania; 10) w przypadku wystąpienia robót uzupełniających oraz dodatkowych mających wpływ (utrudniających) na zakończenie zakresu podstawowego przedmiotu umowy; 11) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością; 12) okoliczności wymienione w art. 144 ust. 1 ustawy PZP; 3. Zmiana Kierownika Budowy jest dopuszczalna, pod warunkiem, że nowy kierownik budowy zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał warunki wskazane w SIWZ i posiadał doświadczenie zawodowe zgodne z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2. 4. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, pod warunkiem że nowy Podwykonawca zgłoszony przez Wykonawcę będzie spełniał wymogi wskazane w § 4 umowy. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

U W A G A ! Sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się bez fizycznego udziału wykonawców oraz innych osób nie będących pracownikami zamawiającego. W celu zapewnienia jej "publicznego" charakteru, sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online pod adresem: https://nadaje.com/pl/video/u/powiat-gdanski-przetargi

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Pruszcz Gdański aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.