Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Warszawa Remont bram i ogrodzenia pomiędzy budynkami przy ul Świętokrzyskiej

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Przetarg Remont bram i ogrodzenia pomiędzy budynkami przy ul Świętokrzyskiej 1121 i Wareckiej 8 w Warszawie II etap remontu

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 563956-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

00-464 Warszawa

ul. Szwoleżerów 5

22 3366126

giller.alicja@zgn.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 563956-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Regon: 01254763400000

ulica: ul. Szwoleżerów

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 00-464

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 3366126

e-mail: giller.alicja@zgn.waw.pl

Fax: 22 3366192

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy: www.zgn.waw.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zgn.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej, w zamkniętej i opisanej kopercie

Adres:

00-464 Warszawa ul.Szwoleżerów 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont bram i ogrodzenia pomiędzy budynkami przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 i Wareckiej 8 w Warszawie - II etap remontu

Numer referencyjny:

TZ-050/R/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przemurowanie wychylających się ścian i słupów ogrodzenia, rozebranie chodników, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rozbiórka czapki kamiennej, rozbiórka okładziny z piaskowca, rozebranie ścian, filarów i kolumn, odtworzenie fragmentu ogrodzenia, przemurowanie fragmentów podmurówki, wykopy, wymiana ścian fundamentowych, uzupełnienie niezbrojonych ław, remont okładzin z piaskowca, wymiana odtworzeniowo elementów z piaskowca, uzupełnienie ubytków, impregnacja piaskowca preparatami antygraffiti, renowacja latarni i drzwiczek rewizyjnych .

II.5) Główny kod CPV

45453000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45262500-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (robót ogólnobudowlanych) zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 100% wartości zamówienia podstawowego). Termin płatności, okres udzielonej rękojmi analogicznie jak w umowie podstawowej

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

84

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowalnym stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym konserwacja detali kamiennych i metalowych) i o wartości brutto min. 50.000,00 zł każde zamówienie; 2. dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót i posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. art. 37c ustawy: robotami budowalnymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o których mowa w art. 64 ust. 1.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowalnym stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym konserwacja detali kamiennych i metalowych) i o wartości brutto min. 50.000,00 zł każde zamówienie; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowalnym stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym konserwacja detali kamiennych i metalowych) i o wartości brutto min. 50.000,00 zł każde zamówienie; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowalnym stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym konserwacja detali kamiennych i metalowych) i o wartości brutto min. 50.000,00 zł każde zamówienie; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 1.000,00 zł. słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100 podając nr postępowania TZ-050/R/20 oraz przedmiot zamówienia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

TERMIN WYKONANIA Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1)wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych; 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót zewnętrznych takich jak: a) temperatura niższa niż minus 5 stopni Celsjusza w zakresie robót zewnętrznych mierzona o godzinie 07.00; b) prędkość wiatru przekraczająca 10 m/s przez więcej niż 3 godziny dziennie w godz. 8.00-16.00; c) burza, gęsta mgła lub gołoledź przez więcej niż 3 godziny dziennie w godz.8.00-16.00; d) opady śniegu lub deszczu przez więcej niż 3 godziny dziennie w godz. 8.00-16.00. Do okresów realizacji w których występują niekorzystne warunki pogodowe nie są wliczane są soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Warunki pogodowe muszą zostać potwierdzone raportem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej najbliżej miejsca budowy. zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych - o podobnym charakterze, nie ujętych w tym zamówienia; 3)w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych; 4)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 5)w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, o charakterze siły wyższej; 6)w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć. ROBOTY DODATKOWE 1.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonania zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe na zasadach określonych w ust. 2. 2.Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 1 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego sporządzonego w wersji szczegółowej zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego. Ceny materiałów wykazane w kosztorysie ofertowym nie mogą przekraczać średnich cen materiałów publikowanych przez SEKOCENBUD i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego również w przypadku gdy nie występują w publikacji SEKOCENBUD-u z zastrzeżeniem ust. 4. 3.W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie Zamawiający dopuszcza podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego wartość niniejszej umowy, zaś w przypadku przekroczenia tej wartości zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą. 4.W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią materiały nie ujęte w Ofercie - ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. ROBOTY ZAMIENNE i ZANIECHANE 1.W przypadku zmian technologii wykonania robót Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie Robót Zamiennych, w tym także wprowadzi zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych robót (Roboty Zaniechane). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony a następnie wykonania przez Wykonawcę Robót Zamiennych bądź Robót Zaniechanych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie aneksu do Umowy. 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu Robót Zamiennych, Robót Zaniechanych, Strony przyjmować będą jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń dopuścił się rażącego niedbalstwa lub błędów z winy umyślnej. 3.Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania Robót Zamiennych. 4.W przypadku konieczności wykonania Robót Zamiennych Zamawiający sporządzi Protokół konieczności wskazując zakres Robót potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót Zamiennych, w wersji szczegółowej, oraz przekazać go Zamawiającemu. Oferta Wykonawcy powinna zawierać ceny wynikające z pierwotnego kosztorysu ofertowego (tj. stawkę roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów), jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w pierwotnym kosztorysie ofertowym, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o ceny, które nie mogą przekraczać średnich cen materiałów publikowanych w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego również w przypadku gdy nie występują w publikacji SEKOCENBUD-u. 5.W oparciu o tak przygotowaną ofertę, po dokonaniu akceptacji przez Zamawiającego, Strony winny zawrzeć stosowny aneks do Umowy w odniesieniu do Robót Zamiennych. 6.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Przedmiotu Zamówienia w określonej części (Roboty Zaniechane), Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania zaniechanej części Przedmiotu Zamówienia, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Robót Zaniechanych wyliczonych z pierwotnego kosztorysu ofertowego. W związku z zaniechaniem wykonywania określonej części Przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem Robót Zaniechanych, w tym nie będzie pochodzić roszczeń z art. 644 k.c. 7.Wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

wyłacznie w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.