Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Poznań Modernizacja Toru Regatowego Malta w tym projekt rozbudowy hangarów

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przetarg ""Modernizacja Toru Regatowego Malta w tym projekt rozbudowy hangarów" opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 565307-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

61-831 Poznań

Plac Wiosny Ludów 2

618842010,

zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 565307-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: Inwestor Zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta na podstawie Zarządzenia nr 612/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.07.2019 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy - dysponentów środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do "Zamawiającego", dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i znwu wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent - Miasto Poznań).


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Regon: 30268953900000

ulica: Plac Wiosny Ludów

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 61-831

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 618842010,

e-mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl,

Fax: 618666004

Adres strony internetowej (URL): www.pim.poznan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pim.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

elektronicznie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

""Modernizacja Toru Regatowego Malta, w tym projekt rozbudowy hangarów" - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę"

Numer referencyjny:

PIM/07/20/ZP43/2020-261

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług pn.: ""Modernizacja Toru Regatowego Malta, w tym projekt rozbudowy hangarów" - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę". Przedmiotem zamówienia jest w szczególności wykonanie szczegółowej analizy możliwości i warunków realizacji poszczególnych zakresów robót budowlanych opisanych w OPZ, a także opracowanie koncepcji uwzględniającej wyniki analizy i wytyczne Zamawiającego oraz sporządzenie w oparciu o nią kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy istniejącego obiektu nad Maltą w Poznaniu w celu uzyskania dodatkowych hangarów dla klubów sportowych oraz wymaganego zaplecza. Projekt musi uwzględniać możliwość etapowania realizacji robót budowlanych do pojedynczych, kompletnych i zamkniętych, samodzielnych "bloków". Realizacja będzie uzależniona od istotności etapów oraz możliwości finansowania - projekt ma to umożliwiać. Zakres obejmuje wykonanie następujących opracowań: 1. analiza uwarunkowań pod kątem możliwości realizacyjnych wraz ze szczegółową koncepcją rozwiązań technicznych dla każdego ze wskazanych w etapach zakresów ze wskazaniem optymalnej kolejności realizacji - wersja papierowa w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 2. mapa do celów projektowych w skali 1:500, 3. projekty budowlane ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami oraz pozwoleniem na budowę - wersja papierowa w 4 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 4. projekty wykonawcze - wersja papierowa w 5 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 5. kosztorysy inwestorskie - wersja papierowa w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 6. przedmiary robót - wersja papierowa w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - wersja papierowa w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 8. projekty organizacji wykonania Zadania inwestycyjnego z podziałem na etapy wykonania prac - wersja papierowa w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 9. harmonogramy rzeczowo - finansowe robót budowlanych - wersja papierowa w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna, 10. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy - Załącznikach do SIWZ IDW. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg "Wspólnego słownika zamówień" (CPV): 1. 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego

II.5) Główny kod CPV

71220000-6

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena60,00doświadczenie Personelu Wykonawcy40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

215

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Terminy realizacji poszczególnych Etapów umowy: 1. Etap pierwszy: analiza wszystkich uwarunkowań, w tym geologicznych oraz zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości realizacji opisanego zakresu robót budowlanych wraz z przedstawieniem kierunkowych rozwiązań koncepcyjnych - termin wykonania: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 2. Etap drugi: uzgodnienie koncepcji projektowej wraz z etapowaniem - termin wykonania: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 3. Etap trzeci: projekt rozbudowy budynku hangarów wraz z przebudową części obiektu istniejącego (projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) - termin wykonania: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 4. Etap czwarty: projekt modernizacji istniejącego obiektu - termin wykonania: do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 5. Etap piąty: projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi załącznikami w tym STWIOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla rozbudowy obiektu - termin wykonania: do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 6. Etap szósty: projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi załącznikami w tym STWIOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla modernizacji istniejącego obiektu - termin wykonania: do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 7. Etap siódmy: uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę - termin wykonania: do 215 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia),

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: 1.1. co najmniej 1 projekt obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze min. 10.000 m3 wdrożony do realizacji (posiadający wykonalne pozwolenie na budowę), 1.2. co najmniej 1 projekt przebudowy budynku użyteczności publicznej, 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 2.1. Koordynatorem zespołu projektowego - min. 1 osobą posiadającą: 2.1.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; 2.1.2. min. staż zawodowy - min. 60 miesięcy od uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt 9.2.3.2.1.1. SIWZ IDW, 2.1.3. doświadczenie - co najmniej 1 projekt obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze min. 10.000 m3 wdrożony do realizacji (posiadający wykonalne pozwolenie na budowę), 2.2. Projektantem branży elektrycznej - min. 1 osobą posiadającą: 2.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2.2.2. min. staż zawodowy - min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt 9.2.3.2.2.1. SIWZ IDW, 2.2.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności elektrycznej dot. instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach kubaturowych - 2, 2.3. Projektantem branży sanitarnej - min. 1 osobą posiadającą: 2.3.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2.3.2. min. staż zawodowy - min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień, o których mowa w 9.2.3.2.3.1. SIWZ IDW, 2.3.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności sanitarnej w obiektach kubaturowych - 2, 2.4. Projektantem branży drogowej - min. 1 osobą posiadającą: 2.4.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 2.4.2. min. staż zawodowy - min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień, o których mowa 9.2.3.2.4.1. SIWZ DIW, 2.4.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności drogowej - 2, 2.5. Projektantem branży telekomunikacyjnej - min. 1 osobą posiadającą: 2.5.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej bez ograniczeń; 2.5.2. min. staż zawodowy - min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień, o których mowa w 9.2.3.2.5.1. SIWZ IDW, 2.5.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności telekomunikacyjnej w obiektach kubaturowych - 2.

Tak

Informacje dodatkowe:

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza jednocześnie większą ilość wymaganych osób dla Projektanta branży sanitarnej w przypadku rozdziału uprawnień pod warunkiem odpowiedniego zachowania wymogu doświadczenia bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem przewidzianym umowie. Uwaga 2: Doświadczenie zawodowe ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania uprawnień - do lipca 2020 r. włącznie. Uwaga 3: Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Uwaga 4: W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota. Uwaga 5: Zamawiający wymaga, by Wykonawca na etapie realizacji dysponował zespołem projektowym złożonym z osób posiadających uprawnienia budowlane wymagane we wszystkich branżach dla których będzie wykonywany przedmiot zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem przewidzianym w umowie. Uwaga 6: Zamawiający dopuszcza w doświadczeniu Wykonawcy i osób, którymi dysponuje Wykonawca do realizacji zamówienia (również w kryteriach oceny ofert) usługi dla których nie wydano pozwolenia na budowę wyłącznie w przypadku wykazania, że nie wynikało to z winy Wykonawcy lub ww. osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ IDW; 3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Wykonawca składa wraz z formularzem oferty: 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ IDW, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ IDW), 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ IDW).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 pln.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZGODNIE Z WZOREM UMOWY

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Poznań aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.