Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Nowy Dwór Gdański Usługa polegająca na usuwaniu z dróg publicznych położonych na terenie

Powiat Nowodworski

Przetarg Usługa polegająca na usuwaniu z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego pojazdów rower motorower motocykl pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 35 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 35 t do 75 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 75 t do 16 t pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t pojazd przewożący ładunki niebezpieczne w trybie i na zasadach określonych art 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym t j Dz U z 2020 r poz 110 z późn zmianami zwanej dalej jako "ustawa Prd" i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym oraz placu postojowym wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-04

Ogłoszenie nr 566882-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiat Nowodworski

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. gen.Władysława Sikorskiego 23

552 473 668

przetargi@nowydworgdanski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566882-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Powiat Nowodworski

Regon: 19264480800000

ulica: ul. gen.Władysława Sikorskiego

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 82-100

Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 552 473 668

e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl

Fax: 552 473 670

Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.nowydworgdanski.pl.

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://www.bip.nowydworgdanski.pl.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Oferty pisemne, dostarczone osobiście , kurierem lub drogą pocztową

Adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługa polegająca na usuwaniu z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego pojazdów (rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazd przewożący ładunki niebezpieczne), w trybie i na zasadach określonych art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zmianami), zwanej dalej jako "ustawa Prd" i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym oraz placu postojowym, wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.

Numer referencyjny:

SR.272.11.2020.RG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Usuwanie pojazdów z dróg, które będzie się odbywać na wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie wydanych przez nich Dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prd, oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Przez usługę usunięcia pojazdu Zamawiający rozumie: 1) wyjazd do miejsca zdarzenia, 2) wykonanie dokumentacji fotograficznej lub video usuwanego pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń, 3) załadunek pojazdu, 4) ewentualne usuniecie elementów usuwanego pojazdu i skutków wycieków płynów eksploatacyjnych, 5) przewiezienie usuwanego pojazdu na wyznaczony przez Zamawiającego parking strzeżony, 6) rozładunek usuwanego pojazdu na parkingu strzeżonym, 7) zabezpieczenie odholowanego pojazdu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą. 2. Usuwanie pojazdów z dróg, będzie się odbywać na wniosek uprawnionych podmiotów. 3. Zamawiający informuje, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć szacunkowe roczne ilości czynności typu: usunięcie pojazdu; przechowanie pojazdu, oraz odstąpienie od usunięcia pojazdu, odpowiednio dla: 1) Rower - 1 szt, 2) Motorower - 1 szt, 3) Motocykl - 1 szt, 4) Pojazd o dmc do 3,5 t. - 70 szt. 5) Pojazd o dmc od 3,5 t. do 7,5 t. - 5 szt. 6) Pojazd o dmc od 7,5 t. do 16 t. - 3 szt. 7) Pojazd o dmc powyżej 16 t. - 3 szt. 8) Pojazd przewożący ładunek niebezpieczny - 1 szt. 9) Przechowywanie pojazdów - 60 dni. 10) Ilość odholowań - 66 szt. 11) Ilość pojazdów nie odebranych przez właścicieli - 6 szt. 4. Faktyczna ilość usuniętych pojazdów w okresie obowiązywania umowy uzależniona będzie od liczby wydanych Dyspozycji do usunięcia pojazdów przez policję, straż miejską lub kierujących akcją ratowniczą. 5. Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz placu postojowym do czasu odbioru pojazdu przez osobę uprawnioną do jego odbioru lub przeprowadzenia przedmiotowego pojazdu na wniosek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, na plac postojowy po upływie do 21 dni kalendarzowych od dnia odholowania pojazdu z drogi. 6. Dysponowanie parkingiem na terenie Powiatu Nowodworskiego, przeznaczonym do przechowywania w ustawowym terminie 3 miesięcy pojazdów usuniętych z dróg na podst. art. 130a ustawy Prd, do czasu odebrania przez osobę uprawnioną, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. Parking powinien spełniać następujące cechy techniczne: 1) strzeżony (monitoring), 2) ogrodzony, posiadający bramę wjazdową, 3) oświetlony, 4) o utwardzonej nawierzchnia terenu, typu: masa bitumiczna, szutrowa, betonowa, z kostki brukowej, trylinki, inne utwardzone, 5) posiadający zabezpieczone pomieszczenie do przechowywania części lub elementów pojazdów i ich wyposażenia, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu parkowania. 7. Zapewnienie czasu dojazdu na miejsce odholowania pojazdu nie dłuższego niż 60 minut (dla pojazdów o dmc do 3,5 t., oraz nie dłuższego nić 90 minut, dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t.), liczonego od chwili otrzymania uprawnionego zgłoszenia. 8. Zapewnienie całodobowego tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przyjmowania pojazdów usuniętych na podstawie wydanych dyspozycji na parking strzeżony. 9. Dysponowanie urządzeniami technicznymi (pojazdami), niezbędnymi w celu realizacji zamówienia, t. j. przystosowanych do holowania (przewożenia), pojazdów: 1) rower, 2) motorower, 3) motocykl, 4) pojazd o dmc do 3,5t, 5) pojazdów o dmc od 3,5t do 7,5 t, 6) pojazdów o dmc od 7,5t do 16t, 7) pojazdów o dmc powyżej 16t. 8) pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny. 10. Dysponowanie narzędziami niezbędnymi w celu przygotowania pojazdu i jego elementów do załadunku i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą podczas transportu, uporządkowania miejsca zdarzenia z odpadów powypadkowych. 11. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej stan zewnętrzny usuwanego pojazdu na etapie przejmowania go od uprawnionego podmiotu; 12. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu każdorazowo pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego, skanu otrzymanej Dyspozycji usunięcia pojazdu oraz dokumentacji zdjęciowej pojazdów, o których mowa w punkcie 6; 13. Prowadzenie ewidencji otrzymanych Dyspozycji usunięcia pojazdów, ewidencji usuniętych pojazdów i ewidencji pojazdów odebranych i nieodebranych z parkingu, oraz umożliwienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego wglądu do tej ewidencji; 14. Zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych zebranych w trakcie wykonywania czynności objętych umową. 15. Zabezpieczenie pojazdu oraz znajdujących się w nim rzeczy przed uszkodzeniem, dewastacją lub kradzieżą. 16. Naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, zgodnie z wysokością opłat ustalonych uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 17. Wydawanie pojazdu osobie uprawnionej do jego odbioru po okazaniu dowodu tożsamości oraz zezwolenia na odbiór pojazdu (jeśli jest wymagane zgodnie z treścią Dyspozycji usunięcia pojazdu). 18. Przedłożenie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim z podziałem na tryb usunięcia, zawierający datę umieszczenia, markę pojazdu, numer rejestracyjny, datę odbioru przez osobę uprawnioną, wyliczenia należnych do uiszczenia przez osobę uprawnioną do odbioru pojazdu opłat. 19. W przypadku nieodebrania pojazdu w terminach określonych w art. 130a ustawy Prd powiadamianie o tym fakcie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni od dnia upływu tego terminu. 20. Przedłożenie Zamawiającemu corocznie do dnia 31 stycznia roku kolejnego po roku bieżącym, zbiorczo zarchiwizowanej na nośniku CD dokumentacji zdjęciowej usuwanych i przechowywanych pojazdów. 21. Złożenie oświadczenia: że deklarowane w ofercie ceny jednostkowe, nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w aktualnej uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim określającą niższe kwoty opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów od podanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca winien dokonać zmiany zaproponowanych przez siebie opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie. W przypadku braku wyrażenia zgody na zmianę stawek o których mowa powyżej, Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

II.5) Główny kod CPV

50118110-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV98351100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

36

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie, określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn zmianami). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, posiadaniem zezwolenia określonego powyżej winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

4. Warunek zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada narzędzia lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu realizacji zamówienia: 1) pojazdem do usuwania pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3,5 ton (w tym rowery, motorowery i motocykle), wyposażonym zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), 2) pojazdem do usuwania pojazdów o DMC powyżej 3,5 ton, wyposażonym zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), 3) pojazdem specjalistycznym służącym do usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 4) dysponowanie parkingiem strzeżonym: a) o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 , b) strzeżonym (monitoring), c) ogrodzonym, posiadającym bramę wjazdową, d) oświetlonym, e) o utwardzonej nawierzchnia terenu, typu: masa bitumiczna, szutrowa, betonowa, z kostki brukowej, trylinki, inne utwardzone, f) posiadającym zabezpieczone pomieszczenie do przechowywania części lub elementów pojazdów i ich wyposażenia, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu parkowania. 5. Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2. Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie tylko tego Wykonawcę, do złożenia aktualnego na dzień złożenia oferty: 1) Kopię potwierdzoną za zgodność zezwolenia określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami (W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa ww. wykaz), jako załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż ta określona przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25, ust. 1 pkt 2, ustawy PZP.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest jako załącznik nr 5 do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia36

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Ogólne warunki umowy" stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-04

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Nowy Dwór Gdański aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.