Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

Uchwała Nr 197.2016
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie: wyznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego 
Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016.814 j.t.), art. 4 pkt. 9, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. poz. 1774 z poźn.zm.)
Uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyznacza się do oddania w najem na okres 3 lat lokal użytkowy o pow. 14,87 m2 położony w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie wchodzący w skład powiatowego Zasobu nieruchomości Powiatu Żagańskiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2. Wykaz zawierający informację o oddaniu w najem lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz podany na stronie internetowej urzędu oraz na www.monitorurzedowy.pl 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta: Henryk Janowicz
Wicestarosta: Marek Kopta
Członek Zarządu: Maciej Boryna
Członek Zarządu: Leon Cuprych
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały nr 197. .2016
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO
 
1.Lokal użytkowy o pow. 14,87 m2 z możliwością zagospodarowania go na cele biurowo-usługowewyposażony w energię elektryczną i centralne ogrzewanie położony na parterze budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 494/1 dla której prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00052260/7. Działka położona jest na terenie dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę miejska w Szprotawie w dniu 13 września 2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej.
2.Lokal może zostać zagospodarowany przez oferenta który wygra przetarg z dniem 01.03.2017 z warunkiem podpisania umowy do tego dnia i że przedmiot najmu będzie użytkowany w godzinach pracy urzędu.
3.Czynsz miesięczny –500,00 zł– stawka wyjściowa do licytacji do której zostanie doliczony podatek VAT
4.Oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
5.Pozostałe opłaty miesięczne z tytułu najmu: 300,00 złi obejmują opłatę za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, odpłatne korzystanie z części korytarza i WC, wywóz nieczystości, wodę bieżąca, nieczystości płynne
6.Na najemców lokali użytkowych nałożony jest obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844 ze zm.).
7.Opłata za wynajem winna być wnoszona miesięcznie z góry bez wezwania do dnia 5 każdego miesiąca kalendarzowego.
8.Nie dopuszcza się możliwości podnajmu. Lokal może być użytkowany jedynie w dni i w godzinach w jakich pracuje Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Data wywieszenia: 24.11.2016 r.
Data zdjęcia: …………………………
Przygotowała: Anna Kudyba


Starostwo Powiatowe w Żaganiu

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.