Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Jaworzno Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Przetarg Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-06

Ogłoszenie nr 567542-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

43-600 Jaworzno

Świętego Wojciecha 34

323 186 014,

zampub@wodociagi.jaworzno.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 567542-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Regon: 27012768800000

ulica: Świętego Wojciecha

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 43-600

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 323 186 014,

e-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl,

Fax: 323 186 048

Adres strony internetowej (URL): https://www.wodociagi.jaworzno.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

https://www.wodociagi.jaworzno.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów.

Numer referencyjny:

ZZP/ZU/L/32/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Pojemniki dwukołowe na odpady typu "resztkowe" o pojemności 120 litrów. 1.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 1.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej 1.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia 1.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców 1.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 1.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników 1.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 1.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 1.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 1.10. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 1.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 1.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 1.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 1.14. kolor czarny lub odcienie czarnego 1.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze 2. Pojemniki dwukołowe na odpady typu "resztkowe" o pojemności 240 litrów. 2.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 2.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej 2.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia 2.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców 2.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 2.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników 2.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 2.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 2.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 2.10. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 2.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 2.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 2.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 2.14. kolor czarny lub odcienie czarnego 2.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze 3. Pojemniki czterokołowe na odpady typu "resztkowe", o pojemności 1100 litrów. 3.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 3.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem 3.3. pokrywa pojemnika płaska 3.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej 3.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie 3.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 3.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników 3.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy 3.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 3.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 3.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 3.12. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 3.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 3.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 3.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 3.16. kolor czarny lub odcienie czarnego 3.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze 4. Pojemniki dwukołowe na odpady typu " metale i tworzywa sztuczne" o pojemności 240 litrów. 4.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 4.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej 4.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia 4.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców 4.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 4.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników 4.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 4.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 4.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 4.10. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 4.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 4.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 4.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 4.14. kolor żółty 4.15. korpus i pokrywa w tym kolorze 5. Pojemniki czterokołowe na odpady typu "metale i tworzywa sztuczne" o pojemności 1100 litrów. 5.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 5.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem 5.3. pokrywa pojemnika płaska 5.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej 5.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie 5.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 5.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników 5.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy 5.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 5.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 5.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 5.12. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 5.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 5.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 5.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 5.16. kolor żółty 5.17. korpus i pokrywa w tym kolorze 6. Pojemniki dwukołowe na odpady typu "szkło" o pojemności 240 litrów. 6.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 6.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej 6.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia 6.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców 6.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 6.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników 6.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 6.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 6.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 6.10. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 6.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 6.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 6.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 6.14. kolor zielony 6.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze 7. Pojemniki czterokołowe na odpady typu "szkło" o pojemności 1100 litrów. 7.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 7.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem 7.3. pokrywa pojemnika płaska 7.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej 7.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie 7.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 7.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników 7.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy 7.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 7.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 7.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 7.12. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 7.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 7.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 7.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 7.16. kolor zielony 7.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze 8. Pojemniki dwukołowe na odpady typu "papier" o pojemności 240 litrów. 8.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 8.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej 8.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia 8.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców 8.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 8.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników 8.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 8.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 8.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 8.10. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 8.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 8.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 8.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 8.14. kolor niebieski 8.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze 9. Pojemniki czterokołowe na odpady typu "papier" o pojemności 1100 litrów. 9.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) 9.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem 9.3. pokrywa pojemnika płaska 9.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej 9.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie 9.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 9.7. wyposażony w uchwyty do przetaczanie pojemników 9.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy 9.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych 9.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 - dołączyć certyfikat 9.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dołączyć atest 9.12. na pokrywie wytłoczone "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" lub równoważny znak graficzny 9.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE 9.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku 9.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku 9.16. kolor niebieski 9.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

II.5) Główny kod CPV

34928480-6

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-09-25

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-09-25

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 25.09.2020 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zdolności zawodowe rozumiane jako zrealizowane min. 2 dostawy pojemników tożsamych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr 1804, poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-06

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Jaworzno aktulane przetargi na Dostawy

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.