Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Dowóz dzieci do szkół których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica

Gmina Brodnica

Przetarg Dowóz dzieci do szkół których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica w roku szkolnym 20202021 - na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-10

Ogłoszenie nr 568837-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Brodnica

87-300 Brodnica

Mazurska 13

564 941 612

sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 568837-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Brodnica

Regon: 87111839400000

ulica: Mazurska

Numer domu: 13

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 564 941 612

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

Fax: 564 941 640

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz dzieci do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica w roku szkolnym 2020/2021 - na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Numer referencyjny:

OKSZ.4464.4.2020.JT

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do szkół Gminy Brodnica: Szkoły podstawowej w Gorczenicy, Szkoły Podstawowej w Szabdzie (w tym Karbowo i Mszano), Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce oraz w Gortatowie (w tym Gortatowo i Cielęta), oraz ich rozwóz po odbytych zajęciach szkolnych po trasach określonych na mapkach nr 1- 14a. Realizując zadanie Przewoźnik jadąc po wyznaczonej trasie ma obowiązek zabierania również uczniów jadących do i ze Szkoły Filialnej w Cielętach, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. (tj. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021). 2. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy na podstawie biletów miesięcznych, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475). 3. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r., codziennie w dni nauki szkolnej, bez: ferii zimowych, dni świątecznych oraz dni, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania. 3.1.W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowywany. 4.Linie komunikacji muszą być tak zorganizowane, aby umożliwiały bezpieczną, wygodną i zgodną z planem lekcji w poszczególnych szkołach realizację usługi. 5.Każde dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania. 6. Przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy autobusy Wykonawcy muszą być pojazdami dopuszczonymi do ruchu, które spełniają warunki techniczne wymagane przepisami ruchu drogowego. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia (w tym m.in. ważne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż), co umożliwia bezpieczną realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli autobusów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy oraz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia (kierowców) bez uprzedniego zawiadomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu, niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym na koszt Wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu. 7.Do realizacji ww. usług transportowych Przewoźnik podstawi autobusy umożliwiające odpowiednie warunki przewozu zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1983 z póżn. zm.). W przypadku awarii autobusu Przewoźnik podstawi inny nie obciążając dodatkowo Zamawiającego (Usługobiorcy). 8. Kierowca autobusu nie może być opiekunem uczniów. 9. W każdym autokarze, na każdej trasie przewozu Wykonawca zadania musi zapewnić miejsce dla opiekuna. 10.Opiekę nad uczniami w trakcie przewozów zapewnia Zamawiający - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910). 11.Opiekun sprawuje opiekę i kontroluje przejazd dzieci korzystających z przewozów. 12.Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów korzystających z przewozów od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich w szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurującemu. Podczas rozwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. 13. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie w zakresie pojazdów oraz kierowców - telefonicznie i pisemnie przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 14.Wykonawca ponosi koszty organizacji linii komunikacji (uzyskanie zezwoleń, zamieszczenie rozkładu jazdy, itp.). Ustalenie linii komunikacyjnych, rozkładu jazdy i miejsc usytuowania przystanków musi być uzgodnione z Zamawiającym. 15.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub (i) mieniu wynikłe w trakcie lub w związku z realizowaną umową. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 16.W przypadku awarii pojazdu wykonującego przewozy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu zastępczego o parametrach jak autobus ofertowy. Pojazd zastępczy musi być podstawiony w nieprzekraczalnym czasie zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa. 17.W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy, czasowych, niemożliwych do przezwyciężenia trudności w realizacji przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Zastępcze wykonanie usługi przez inny podmiot może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową i ofertą Wykonawcy. 18.Wykonawca zapewni w okresie jesienno-zimowym przewóz dzieci autobusami z ogrzewaniem. 19.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć ani zapobiec ich skutkom. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca musi niezwłocznie poinformować Zamawiającego i przekazać dowody na potwierdzenie tych okoliczności. 20. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy imienną listę uczniów dojeżdżających do poszczególnych szkół z poszczególnych miejscowości, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w kolejnym miesiącu. W imieniu Zamawiającego listę mogą dostarczać dyrektorzy szkół. 21.Wykonawca dostarczy bilety miesięczne do szkół najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające miesiąc realizacji zamówienia. 22.Zamawiający (lub w jego imieniu dyrektor szkoły) niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia dowożenia ucznia w trakcie miesiąca, składając zamówienie na bilet miesięczny dla tego ucznia. 23.Wykonawca dostarczy bilet miesięczny w tym przypadku następnego dnia, po zgłoszeniu. 24.Bilety dostarczane będą do poszczególnych szkół. Ich przekazanie nastąpi w formie pisemnego protokołu. 25.Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły (podana liczba dzieci jest orientacyjna), zmiany przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy oraz wyznaczenia nowych przystanków, w tym "linii przystankowych". 26.W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 27.W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub przebiegu linii komunikacyjnej Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, a ten dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie uwzględnić zgłoszone zmiany. 28.W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w wolną sobotę, Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 30 dni przed tym terminem. 29.Strony ustalają, że cena 1 biletu miesięcznego na daną odległość - dla danego zadania ustalona będzie w Formularzu Ofertowym. 30.Zaoferowana przez Wykonawcę cena 1 biletu miesięcznego ustalona zostaje na czas trwania umowy i nie ulegnie zmianie w okresie jej obowiązywania. 31.W przypadku zamówienia biletu miesięcznego: a) do 15 dnia danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane - jego cena wynosi 100% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym, za wyjątkiem miesiąca lutego 2021 r., w związku z przewidzianymi feriami zimowymi trwającymi od 15 lutego 2021r. - 28 lutego 2021r. - wówczas cena biletu miesięcznego wyniesie 50% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym dla poszczególnej szkoły i miejscowości; b) od 16 dnia do końca danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane - jego cena wynosi 50% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym dla poszczególnej szkoły i miejscowości. 32.Z uwagi na możliwość zmiany liczby biletów miesięcznych dostarczonych Zamawiającemu na podstawie jego zapotrzebowania, zmianie może ulegać wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy. 33.Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych jako suma iloczynów rzeczywiście dostarczonych biletów miesięcznych (na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego) i ceny brutto 1 biletu miesięcznego określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, dla poszczególnej szkoły i miejscowości. 34.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmiany liczby zapotrzebowanych biletów miesięcznych lub nie zamówienia żadnych biletów miesięcznych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz zdalnego nauczania. 35.Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT dla Zamawiającego za okresy miesięczne w terminie 7 dni od daty przekazania biletów miesięcznych. 36.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych faktur VAT oraz rozliczeń wystawianych raz w miesiącu, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 37.Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie. 38.W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający płaci odsetki przewidziane przepisami prawa. 39.Płatność za usługę regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 40.Wykonawca wystawia dla Zamawiającego oddzielne faktury za bilety miesięczne przekazane dla uczniów dla poszczególnych szkół. 41.Do faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć rozliczenie zawierające wyliczenie należności za usługę. Rozliczenie musi być potwierdzone przez dyrektora szkoły. 42.Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub odwołania kursu, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy. 43.Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia lub utraty w czasie przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z przewozem. 44.Cena dwustronnego biletu miesięcznego uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT z uwzględnieniem długości trasy dowozu. Cały dowóz dzieci do szkół Gminy Brodnica stanowi jedno Zadanie jako całość, na które zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wyłącznie z uwagi na czytelność dowozu uczniów do konkretnej, wskazanej z nazwy szkoły przypisano numery trasom, mapkom i wskazano Zadania od Nr 1 do Nr 3 - wg danych zamieszczonych w SIWZ

II.5) Główny kod CPV

60100000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV60112000-660114000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe

Zamówienie podlega realizowaniu w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.. codziennie w dni nauki szkolnej, bez: ferii zimowych, dni świątecznych oraz dni, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz i odwóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Warunek spełni wykonawca, który posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek muszą spełnić wszyscy wykonawcy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 350.000,00 PLN; w w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełnić co najmniej jeden wykonawca

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę transportową polegającą na przewozie uczniów do i ze szkół w danym roku szkolnym; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełnić co najmniej jeden wykonawca

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do SIWZ). Jeśli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wówczas oświadczenie będzie wymagane również w odniesieniu do tych podmiotów

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Licencja na podejmowanie i wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydaną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 (Dz. U. z 2019 r., poz. 58). 2.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz Oferty. 2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy. 3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy.5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmiany przepisów regulujących zakres umowy, b) gdy w chwili zawarcia niniejszej umowy nie były znane fakty mające na nią wpływ, przy jednoczesnym wykazaniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Brodnica aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.