Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Prezydent Miasta Kołobrzeg

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
oprzystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód 
dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja iA. Fredry 
wraz zul. H. Kołłątaja

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z2016 r., poz. 353, zpóźn. zm.), zawiadamiam opodjęciu przez Radę Miasta Kołobrzeg Uchwały Nr XXXII/460/17 zdnia 25 maja 2017 r. wsprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja iA. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja oraz oprzystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego.

Przedmiotem ww. zmiany planu jest zmiana zasad zagospodarowania terenów atakże dokonanie ustaleń wymienionych wart. 15 ust. 2 i3 ww. ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, dla obszaru objętego zmianą planu miejscowego, którego granice przedstawiono na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się wWydziale Urbanistyki iArchitektury Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. 311, wgodzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego na piśmie do Urzędu Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki iArchitektury, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, wterminie do dnia12 lipca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię iadres wnioskodawcy lub nazwę jednostki administracyjnej ijej adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.
Postępowanie wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie będzie wtej sprawie prowadzone.


Prezydent Miasta Kołobrzeg

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.