Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Sprzedaż działki na cele zabudowy mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 41 / 2016
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 lutego 2016 r.
 
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r, poz. 1515, 1045, 1890), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r, poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałk (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk:
  1. oznaczona działką nr 11456/1 o powierzchni 0,0270 ha, położona w Suwałkach przy ul. E.Plater, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037183/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na gabaryty, nie może być zagospodarowana jako samodzielna działka budowlana a jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości zawartych w konturze 12U/MN. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.01.2015 roku. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza oraz planowana jest rozbudowa tej sieci. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Na ww. nieruchomości znajdują się również sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania wyżej opisanych sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  2. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku. Cena wywoławcza: 260 000 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  3. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku. Cena wywoławcza: 295 000 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  4. oznaczona działką nr 32518/7 o powierzchni 0,0243 ha, położona w Suwałkach przy ul. Łódzkiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
  5. oznaczona działkami nr 32518/8 i 32589/21 o łącznej powierzchni 0,0281 ha, położonymi w Suwałkach przy ul. Łódzkiej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00030587/0 i SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Cena wywoławcza: 35 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
  6. oznaczona działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 r. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Cena wywoławcza: 98 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  7. oznaczona działką nr 23419 o powierzchni 0,0172 ha, położona w Suwałkach przy ul. Olszowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00069504/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Cena: 17 200 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych).
  8. oznaczona działką nr 23425 o powierzchni 0,0114 ha, położona w Suwałkach przy ul. Chabrowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00069504/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Cena: 11 400 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).
  9. oznaczona działką nr 23426 o powierzchni 0,0127 ha, położona w Suwałkach przy ul. Chabrowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00026090/8. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Cena: 12 700 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych).
§ 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁKSprzedaż działki w Suwałkach


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.