Dzisiaj jest: 2.3.2024, imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Rokowania na sprzedaż prawa własności budynku

„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
ul.Sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój
NIP 886-000-03-40, Regon 000288308
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX wydział Gospodarczy KRS nr 0000110745, kapitał zakładowy i wpłacony 28 775 000,- zł

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490)

ogłasza II rokowania
na sprzedaż prawa własności budynku (Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Zuch”) wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 478/2 o powierzchni 7 517 m2 przy ul.Sienkiewicza 10 w Szczawnie Zdroju, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010817/2.

Przedmiot rokowań :
Nieruchomość położona jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Działka gruntu nr 478/2 o powierzchni 7 517 m2 zabudowana jest budynkiem byłego Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Zuch” o powierzchni użytkowej 1 037 m2 w sąsiedztwie obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, budynków mieszkalnych i pensjonatu. Działka częściowo ogrodzona, posiada uzbrojenie w podstawowe media, dogodny dojazd i dojście.

Budynek wybudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1914 r., wolnostojący, wpisany 14.12.2001 r. do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem 72/A/01.
W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/69/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 2 grudnia 2013 r. wykorzystanie terenu zostało określone w kierunku usług istniejących związanych z lecznictwem uzdrowiskowym oraz zabudową pensjonatową.

Wysokość procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 0,3% wartości gruntu ustalonego na podstawie wyceny zleconej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i wnoszona jest do 31 marca każdego roku.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054).
 
Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się : pierwszy w dniu 01.07.2015 r., drugi w dniu 06.10.2015 r. oraz I rokowania w dniu 12.01.2016 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 270.000,-zł
(słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych)
Cena obejmuje wartość sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku
 
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 14.04.2016 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „II rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul.Sienkiewicza 10 w Szczawnie-Zdroju” złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Kancelarii znajdującej się w siedzibie Spółki.
Zgłoszenie powinno zawierać :
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;
  6. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 
II rokowania odbędą się dnia 18.04.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Sienkiewicza 1 w Szczawnie Zdroju.
 
Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości 227 000,-zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 14.04.2016 r. na konto ING Bank Śląski S.A. nr 83 1050 1908 1000 0022 4367 3353. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania bankowego Spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej lub braku wpłaty ceny sprzedaży do dnia zawarcia umowy Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Spółki.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Uczestnik rokowań powinien przedłożyć komisji przetargowej przeprowadzającej rokowania:
  1. dowód tożsamości;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej;
  3. właściwe pełnomocnictwo notarialne udzielone przez osobę, która reprezentuje;
  4. oświadczenie, że znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi, w tym zakresie zastrzeżeń;
Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Główny Specjalista ds. Inwestycji i Administracji, pokój nr 11 w siedzibie Spółki tel. 074 8493137 w godzinach 8:00-15:00, e-mail: dwojciechowska@szczawno-jedlina.pl
Nieruchomości można oglądać w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00, po telefonicznym uzgodnieniu.
 

Sprzedaż budynku
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.