Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo

Obrowo, dnia 11.02.2016r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 2161/4, 43/1, 44/1,
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo w części wsi Dobrzejewice dz. 113/7,113/8.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXXXVII/176/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. oraz uchwały Nr XXXXV/220/2014 z dnia 7 czerwca 2013 r.
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 2161/4, 43/1, 44/1;
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo w części wsi Dobrzejewice dz. 113/7,113/8;
  3. prognoz oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych;
  4. niezbędnej dokumentacji ww. spraw;

w dniach od 22.02.2016 r. do 23.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pokój nr 31, od poniedziałku do czwartku - w godz.7.15 -15.15, wtorek-7.15.-16.15, piątek- 7.15-14.15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2016r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Obrowo.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo.
Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej WieczyńskiPlan zagospodarowania przestrzennego


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.