Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Knurów Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg chodników ciągów pieszych


Przetargi na maila

Gmina Knurów

Przetarg Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg chodników ciągów pieszych i parkingów gminnych

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-09-23

Ogłoszenie nr 584815-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Knurów

44-190 Knurów

ul. dr. Floriana Ogana 5

323 392 308

zp@knurow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 584815-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Knurów

Regon: 27625758700000

ulica: ul. dr. Floriana Ogana

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44-190

Miejscowość: Knurów

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 323 392 308

e-mail: zp@knurow.pl

Fax: 32 2351521, 3392292

Adres strony internetowej (URL): www.knurow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą, pocztą kurierską

Adres:

URZĄD MIASTA KNURÓW, Wydział Zamówień Publicznych, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych

Numer referencyjny:

ZP.271.2.39.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Ulice I kolejności zimowego utrzymania - 3,330 km zgodnie z wykazem wg załącznika nr 1 do wzoru umowy, 2) Ulice II kolejności zimowego utrzymania - 27,693 km zgodnie z wykazem wg załącznika nr 2 do wzoru umowy, 3) Ulice III kolejności zimowego utrzymania - 19,847 km zgodnie z wykazem wg załącznika nr 3 do wzoru umowy, 4) Ulice IV kolejności zimowego utrzymania - 6,130 km zgodnie z wykazem wg załącznika nr 4 do wzoru umowy, 5) Chodniki do odśnieżania i posypywania - 57.570,60m2, chodniki do posypywania piaskiem (tereny zielone) - 12,517 m2, parkingi do odśnieżania i posypywania - 10,891 m2, zgodnie z wykazem wg załącznika nr 5 do wzoru umowy, 6) Montaż i demontaż, bieżące utrzymanie i konserwacja oraz magazynowanie zasłon przeciwśnieżnych - zgodnie z wykazem wg załącznika nr 6 do wzoru umowy, 7) Rozstawienie i obsługa koksowników - 8 szt. zgodnie z wykazem wg załącznika nr 7 do wzoru umowy. 3. Zakres prac: 1) Odśnieżanie i posypywanie nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych mieszanką piasku i soli drogowej oraz likwidacja śliskości zimowej na drogach, chodnikach i ciągach pieszych według kolejności zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do wzoru umowy. a) Ulice I kolejności zimowego utrzymania (załącznik nr 1 do wzoru umowy) - Wykonawca zapewnia odśnieżenie i posypanie jezdni mieszanką piasku i soli drogowej na całej długości. Prace zostaną wykonane w czasie zadeklarowanym w ofercie, z tym że zadeklarowany czas nie może być dłuższy niż 60 minut, od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po ustaniu zjawisk atmosferycznych. b) Ulice II kolejności zimowego utrzymania (załącznik nr 2 do wzoru umowy) - Wykonawca zapewnia odśnieżenie i posypanie jezdni mieszanką piasku i soli drogowej na całej jej długości. Prace zostaną wykonane w ciągu 4 godzin od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po ustaniu zjawisk atmosferycznych. c) Ulice III kolejności zimowego utrzymania (załącznik nr 3 do wzoru umowy) - odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku i soli drogowej jezdni na całej jej długości. Prace zostaną wykonane przez Wykonawcę w ciągu 6 godzin od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po ustaniu zjawisk atmosferycznych. d) Ulice IV kolejności zimowego utrzymania (załącznik nr 4 do wzoru umowy) - odśnieżanie jezdni, posypywanie piaskiem jezdni w miejscach, w których wystąpią oblodzenia. Prace te zostaną wykonane przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po ustaniu zjawisk atmosferycznych. e) Systematyczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku i soli drogowej chodników, ciągów i parkingów na terenie miasta, na całej powierzchni wg wykazu - załącznik nr 5 do wzoru umowy. Chodniki i ciągi piesze przebiegające przez tereny zielone posypywane będą tylko i wyłącznie piaskiem. Prace zostaną wykonane w ciągu 6 godzin od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po ustaniu zjawisk atmosferycznych. f) Likwidacja śliskości zimowej na drogach I, II, III i IV kolejności zimowego utrzymania (załączniki do wzoru umowy od nr 1 do nr 4). Prace zostaną wykonane w czasie zadeklarowanym w ofercie, z tym że zadeklarowany czas nie może być dłuższy niż 120 minut, od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po powzięciu informacji o wystąpieniu zjawiska. g) Likwidacja śliskości zimowej na chodnikach i ciągach pieszych (załącznik nr 5 do wzoru umowy). Prace zostaną wykonane w czasie zadeklarowanym w ofercie, z tym że zadeklarowany czas nie może być dłuższy niż 90 minut, od momentu przystąpienia do prac, bezpośrednio po powzięciu informacji o wystąpieniu zjawiska. 2) Zakup, montaż, demontaż, bieżące utrzymanie i konserwacja oraz magazynowanie zasłon przeciwśnieżnych wg zasad i w obrębie ulic zgodnie z wykazem - załącznik nr 6 do wzoru umowy - Wykonawca zapewni prawidłowe zabezpieczenie dróg przed zawiewaniem, poprzez ustawienie wszystkich zasłon przeciwśnieżnych w terminie 1 tygodnia od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 3) Rozstawienie i obsługa koksowników - Wykonawca zapewni 8 szt. koksowników i ich obsługę zgodnie z załącznikiem nr 7 do wzoru umowy. O konieczności rozstawienia koksowników Wykonawca powiadomiony zostanie pisemnie. Uruchomienie usługi nastąpi gdy długofalowa prognoza pogody przewidywać będzie utrzymanie się niskich temperatur poniżej [- 20C] przez okres co najmniej 1 tygodnia. Wykonawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie koksowników min. 16 godzin na dobę a po odwołaniu usługi ich niezwłoczne zebranie i uporządkowanie terenu. Wykonawca do palenia używał będzie wyłącznie koksu. 4. W okresie Akcji Zima czynności wymienione w ust. 3 pkt 1) lit. a) - g) Wykonawca zobowiązany jest realizować bez wezwania Zamawiającego, na podstawie samodzielnej oceny warunków atmosferycznych. Przez Akcję Zima rozumie się okres od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 26 października 2020 roku do 10 marca 2021 roku. 5. W okresie obowiązywania umowy, poza Akcją Zima, Wykonawca podejmował będzie czynności związane z zimowym utrzymaniem na zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem Zamawiającego z zachowaniem warunków o których mowa w § 1 ust. 18 wzoru umowy. 6. Wykonawca niezależnie od wykonywanych czynności w okresie Akcji Zima i poza okresem Akcji Zima zobowiązany jest dokonywać samodzielnej oceny warunków atmosferycznych na całym terenie objętym umową i na tej podstawie podejmować czynności dotyczące zimowego utrzymania. 7. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów gminnych wykonywane będą w dniach, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz, gołoledź itp.). Za dobę rozliczeniową uznaje się dobę kalendarzową tj. okres od godziny 00:00 do godziny 24:00. 8. O podjętych czynnościach w ramach Akcji Zima Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, bądź w pozostałych godzinach/dniach dyżurnego Straży Miejskiej w Knurowie. Po otrzymaniu zgłoszenia Zamawiający podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu prowadzenia prac, o czym poinformuje Wykonawcę telefonicznie i potwierdzi e-mailem lub faksem. 9. W przypadku braku możliwości uzyskania decyzji Zamawiającego, Wykonawca podejmuje czynności w zależności od oceny istniejących warunków atmosferycznych. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 10. Przedmiot umowy Wykonawca realizował będzie przy użyciu sprzętu wskazanego do realizacji zamówienia, w tym spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. 1) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych, świadectw homologacji lub innych dokumentów potwierdzających, iż zadeklarowany sprzęt w ofercie (jeżeli taki był wskazany) spełnia wymagania co najmniej normy EURO 4; 2) kopie dokumentów jak w pkt 1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 3) za niewykorzystywanie zadeklarowanych pojazdów w ofercie lub nieterminowe przedłożenie kopii dokumentów jak w pkt 1) będą naliczane kary umowne; 4) wszystkie pojazdy powinny posiadać obsługę (kierowców) w ilości gwarantującej realizację usługi przez ww. sprzęt przez 24 godziny na dobę. Każdy pojazd wykorzystywany do realizacji usług, powinien być niezawodny, odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni mieszaniną piasku i soli drogowej (chodniki) lub solą drogową (ulice) oraz do płużenia ww. powierzchni, a także opatrzony w logo firmy, wskazujące na właściciela, każdorazowo w trakcie wykonywania prac musi wysyłać światło o kolorze żółtym określone dla pojazdów specjalnych. Wszystkie pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę, powinny posiadać aktualne badanie techniczne oraz świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych. Każdy pojazd winien być wyposażony w telefon komórkowy w celu utrzymania stałej łączności. Kierujący pojazdem wykonujący usługę ma obowiązek wyposażony być w plan pracy oraz w łopatę aby używać jej do ręcznego odśnieżania lub posypywania jeżeli zachodzi taka potrzeba. 11. Wykonawca zapewnia utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą. 12. Wykonawca zapewni całodobową łączność telefoniczną z Zamawiającym oraz łączność telefoniczną pomiędzy poszczególnymi jednostkami odśnieżającymi, oraz wyraża gotowość do pracy 24 godziny na dobę. 13. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami stanowiące załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

II.5) Główny kod CPV

90620000-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa powyżej obejmowało będzie: 1) usługi związane z zimowym utrzymaniem miasta, w tym: a) odśnieżanie i posypywanie dróg I i II kolejności za dobę - 31,023 km przez okres 3 dób; b) odśnieżanie i posypywanie dróg III i IV kolejności za dobę - 25,977 km przez okres 3 dób; c) odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku i soli drogowej chodników, ciągów pieszych i parkingów za dobę - 684,616 m2 przez okres 2 dób; d) odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ciągów pieszych na terenach zielonych za dobę - 125,170 m2 przez okres 2 dób; e) likwidacja śliskości zimowej na drogach I i II III i IV kolejności za dobę - 57,000 km przez okres 3 dób; f) likwidacja śliskości zimowej na chodnikach i ciągach pieszych - 809,786 m2 przez okres 3 dób. 2) warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: a) utrzymujące się warunki zimowe takie jak: intensywne opady śniegu, zjawisko śliskości zimowej, gołoledź, po dniu obowiązywania umowy, tj. po dniu 9 kwietnia 2021 r., b) kiedy kwota realizacji przekroczy środki, które Zamawiający przeznaczył na zadanie.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021-04-09

II.9) Informacje dodatkowe

a) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia zasłon przeciwśnieżnych w terminie do 1 tygodnia od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego; b) po zakończeniu Akcji Zima, w terminie 2 tygodni Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zasłon przeciwśnieżnych


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: a) wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg i chodników lub ciągów pieszych lub rowerowych, obejmującą min. 25 km dróg i min. 10 km chodników lub ciągów pieszych lub rowerowych, lub min. 25 km dróg i 15 tys. m2 powierzchni odśnieżanej innej niż drogi (w tym np. chodniki, parkingi, place, ciągi piesze lub rowerowe). Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą wykonywaną w trakcie realizacji, w takim przypadku zakres zrealizowanej usługi, winien obejmować usługę zimowego utrzymania dróg i chodników lub ciągów pieszych lub rowerowych, obejmującą min. 25 km dróg i min. 10 km chodników lub ciągów pieszych lub rowerowych, lub min. 25 km dróg i 15 tys. m2 powierzchni odśnieżanej innej niż drogi (w tym np. chodniki, parkingi, place, ciągi piesze lub rowerowe). b) dysponuje urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego, w tym co najmniej: b.1) 4 (czterema) jednostkami płużącymi, takimi jak: traktor lub samochód ciężarowy o masie całkowitej pow. 3,5 tony z zamontowanym pługiem wyposażonym w gumę zgarniającą; b.2) 4 (czterema) tymi samymi co powyżej lub innymi jednostkami przystosowanymi do posypywania ulic solą, piaskiem; b.3) 1 (jedną) ładowarką; b.4) 1 (jedną) spycharką; b.5) 5 (pięcioma) jednostkami płużącymi, takimi jak mały traktor lub inny pojazd wyposażony w pług z gumą zgarniającą, o szerokości pługa nie przekraczającej 2,0m i DMC pojazdu do 3,5t, umożliwiającymi odśnieżanie chodników; b.6) 5 (pięcioma) tymi samymi co powyżej lub innymi jednostkami przystosowanymi do mechanicznego posypywania chodników materiałem typu: piasek/ mieszanina piasku i soli drogowej; b.7) bazą firmy z placem składowym na sól drogową i piasek oraz miejscem zadaszonym do składowania zasłon przeciwśnieżnych zlokalizowaną na terenie miasta Knurów lub w odległości do 5 km od granicy miasta; c) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia na stanowiska, w tym co najmniej: c.1) 1 (jedną) osobą odpowiedzialną za świadczenie usług w zakresie nadzoru, c.2) 6 (sześcioma) osobami do wykonywania usług tj. operatorzy sprzętu.

Nie

Informacje dodatkowe:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a)-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo. 3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ). 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) - 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 00000000000000000007. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 PZP, oraz w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP: 1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: a) zmiany terminów określonych w § 2 ust. 1 wzoru umowy w przypadku: a.1) utrzymania się warunków zimowych po ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac do dnia ustąpienia tych warunków; a.2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; a.3) ogłoszenia stanu klęski żywiołowej; a.4) uzyskania informacji od IMGW o zapowiedzi (ostrzeżeniach) gwałtownej zmiany warunków atmosferycznych; b) zmiany personelu Wykonawcy realizującego zamówienie - w przypadkach i na warunkach określonych w § 3 ust. 4 wzoru umowy. c) zmiany treści załączników, o których mowa w § 1 ust. 33 wzoru umowy. 2) Zmiany, o których mowa w pkt 1) dopuszczalne są pod następującymi warunkami: a) wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; b) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy, c) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, d) wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzanie zmian w przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-09-23

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Kornelia Loch, 2) Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych - Małgorzata Palka, faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Knurów aktulane przetargi na Usługi

Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.