Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaż nieruchomości w Zawichoście

Kraków dn. 04.03.2016 r.
WYKAZ NR 1
Dyrektor Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 331-155 Kraków
Znak: 1/2016

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)  w związku w związku z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1322) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Zawichost, przeznaczonej do sprzedaży, będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

Nieruchomość położona w Zawichoście u zbiegu ul. Poprzecznej i ul. 3 Maja, obręb 1 Zawichost, gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 239 o pow. 0,0323 ha. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr KI1S/00017297/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:
 1. Budynek administracyjny, o pow. użyt. 158,20 m² i kubaturze 632 m³
 2. Budynek garażowy, o pow. użet. 17,30 m² oraz kubaturze 43,25 m³.

Pozostała infrastruktura techniczna w tym m.in.: częściowe ogrodzenie, drogi betonowe.
Budynek administracyjny: 1 piętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, całkowicie podpiwniczony, murowany. Dach kryty papą termozgrzewalną.

Instalacje:
 • elektryczna
 • wodociągowa
 • kanalizacyjna
 • gazowa
 • odgromowa.
Ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej.

Budynek garażowy:
 • jednokondygnacyjny 
 • murowany 
 • fundamenty betonowe 
 • dach kryty papą termozgrzewalną.

Instalacje: elektryczna.
Wszystkie media obecnie odłączone.
 
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost zatwierdzonego uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30.12.2002r. oraz wraz ze zmianą Studium zatwierdzoną uchwałą Nr XXXV/186/2006 z dnia 17.07.2006r. działka znajduje się na terenach oznaczonych jako obszar historycznej zabudowy mieszkaniowej z usługami.
 
 
Cena nieruchomości wynosi: 135.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.

Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w Gazecie „Echo Dnia” – wydanie lokalne.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, tel. 12 211-40-20, pok. 105 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu, którego miejsce i warunki podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu przetargowym, opublikowanym w prasie oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie do dnia 15.04.2016 r.; w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie:
 • Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków od 04.03.2016 r. do 25.03.2016 r.
oraz opublikowany na www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost;
 • Starostwa Powiatowego w Sandomierzu; ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz.

Kontakt:
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
tel. : 12 211 40 20, 12 211 40 23


Agencji Mienia Wojskowego sprzedaż nieruchomości w Zawichoście
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.