Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Poprawa efektywności energetycznej poprzz termomodernizacje

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich

Data utworzenia: 2019-12-28T13:41:57.07

Data publikacji: 2019-12-30T22:12:22.033

Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Ulica: ul. Pułaskiego

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

REGON: 27627619400000

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Kod pocztowy: 41-100

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 322 203 231

Fax: 322 203 231

E-mail: pspsiemianowice@wp.pl

Biuletyn: 510283186-N-2019

Pozycja: 510283186-N-2019

Strona WWW: https://bip.siemianowice.katowice.kwpsp.gov.pl/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 596919-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540216986-N-2019, 540215059-N-2019, 540213218-N-2019, 540210220-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich

Numer referencyjny: MT.2370.9.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich”. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 POIS.01.03.01-00-0016/17. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) w zakresie Budynku administracyjno- biurowego: -Termomodernizacja ścian budynku, - Izolacja termiczna podłóg garaży, - Wymiana okien zewnętrznych, - Wymiana bram garażowych, - Poprawa sprawności systemu grzewczego, - Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, - Montaż paneli fotowoltaicznych, b) w zakresie Budynku garażowo-magazynowego: - Termomodernizacja ścian budynku, - Ocieplenie podłogi na gruncie, - Modernizacja dachu budynku – ocieplenie, - Wymiana bram garażowych, - Wykonanie instalacji c.o., - Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy i w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, przedłożyć go Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Harmonogram musi określać terminy rozpoczęcia i zakończenia prac w zakresie każdego z tiretów określonych w punkach a) i b) powyżej. Uwaga: Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie znajdującym w strefie ochrony konserwatorskiej. Sposób i realizację robót budowlanych należy przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym wyłącznie niektórych obszarów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. Jako wytyczną realizacyjną przy planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe wykonywanie prac w części garażowej z maksymalnym skróceniem prac w szczególności w obszarach stanowiących istotny obszar dla mobilności jednostki. Zamawiający wymaga stałej dostępności wyjazdów z JRG dla wozów bojowych i stałej dostępności minimum 3 bram garażowych (z 5 istniejących w budynku administracyjno- biurowym). Wykonawca winien przewidzieć realizację prac i lokalizację zaplecza, aby nie zakłócać lub możliwie w najmniejszym możliwym stopniu zakłócać komunikację zewnętrzną przy obiekcie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa ( Dodatek nr 4 do SIWZ), - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 5 do SIWZ) - Przedmiar Robót (Dodatek nr 6 do SIWZ). - Wzór umowy (Dodatek nr 7 do SIWZ). UWAGA: Ze względu na to, iż Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego w trakcie realizacji umowy mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. 4. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 5.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót w szczególności czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, rozbiórkowych, demontażowych, montażowych, ociepleniowych, instalacyjnych itp. 5.1.1. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób: kierujących budową/robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe 5.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 5.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 5.1., na podstawie umowy o pracę. 5.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w punkcie 5.1. oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 5.5. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba, o której mowa w punkcie 5.1. niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł ) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 5.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 5.8. Pracownicy zatrudnieni na rzecz Wykonawcy, realizujący czynności w siedzibie Zamawiającego są zobowiązani podpisać Oświadczenie o poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 5.9. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Wzoru umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 7 do SIWZ). 7. Jeżeli Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentach szczegółowo opisujących przedmiot zamówienia, wymienionych w pkt 3 powyżej. 8) Jeżeli w dokumentach szczegółowo opisujących przedmiot zamówienia do niektórych materiałów/urządzeń/produktów itp. zostały wskazane normy PN (bez przeniesienia na europejski odnośnik normy), które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w programie funkcjonalno-użytkowym danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu. 9. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przyszłych robót. Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu robót, w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia. Wizja lokalna stanowi funkcję pomocniczą przy prawidłowej wycenie przedmiotu zamówienia i umożliwia uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich uwarunkowań wynikających z realizacji zamówienia w czynnej jednostce ratowniczo gaśniczej. Termin wizji ustala się na dzień 18.09.2019 r. godzina10:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wizji lokalnej, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej. Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest fakultatywne. Chęć udziału w wizji lokalnej zainteresowany Wykonawca powinien zgłosić e-mailem na adres pspsiemianowice@siemianowice.kmpsp.gov.pl do godziny 9:00 w dniu, w którym wizja ma się odbyć. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska osób, które mają wziąć udział w wizji. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców nastąpi przy wejściu do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został określony w Rozdziale VII SIWZ. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 12. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6) Pzp.

CPN główny przedmiot: 45210000-2Siemianowice Śląskie Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.