Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont dachu papowego wraz z konstrukcją

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Remont dachu papowego wraz z konstrukcją w budynku użytkowym przy ul. Stolarzowickiej 12 w Bytomiu

Data utworzenia: 2019-12-30T15:26:56.153

Data publikacji: 2019-12-30T17:23:55.15

Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Ulica: Zielna

Numer domu: 25B

Numer mieszkania:

REGON: 24261540600000

Miejscowość: Bytom

Kod pocztowy: 41-907

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 32 413 00 30

Fax: 32 413 00 33

E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl

Biuletyn: 510283155-N-2019

Pozycja: 510283155-N-2019

Strona WWW: http://www.bm.bytom.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 593425-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dachu papowego wraz z konstrukcją w budynku użytkowym przy ul. Stolarzowickiej 12 w Bytomiu

Numer referencyjny: DZ-PN-19/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu papowego wraz z konstrukcją w budynku użytkowym przy ul. Stolarzowickiej 12 w Bytomiu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. rozbiórkę papy asfaltowej i ułożenie papy zgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich, wymianę deskowania i konstrukcji drewnianej dachu, wymianę rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 a do SIWZ – Przedmiar robót. 4. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1 b do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ). 6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 30.09.2019 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem. 7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy tj. czynności związane z rozbiórką papy asfaltowej i ułożeniem papy zgrzewalnej, wymianą obróbek blacharskich, wymianą deskowania i konstrukcji drewnianej dachu, wymianą rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi. 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 SIWZ czynności. 12. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umownych. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

CPN główny przedmiot: 45453000-7Bytom Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.