Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej szkoły

Gmina Łazy

Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Data utworzenia: 2019-12-30T17:12:00.617

Data publikacji: 2019-12-30T17:25:29.797

Nazwa zamawiającego: Gmina Łazy

Ulica: ul. Traugutta

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

REGON: 27625886500000

Miejscowość: Łazy

Kod pocztowy: 42-450

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 32 6729326

Fax: 32 6729448

E-mail: wirum@lazy.pl

Biuletyn: 510283156-N-2019

Pozycja: 510283156-N-2019

Strona WWW: www.bip.umlazy.finn.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 619473-N-2019 z dnia 2019-11-06 r

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Ogłoszenie nr 540244244-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Numer referencyjny: SZP.271.8.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 3.3. Nazwa zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. 3.4. Zakres robót - docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych, - docieplenie stropodachu, - docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana pieca c.o. - demontaż istniejącej instalacji c.o. i montaż nowej, - wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa: 1) Projekt budowlany termomodernizacji budynków: Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy-edukacyjno kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37(branża architektoniczna, instalacyjna i elektryczna) wykonany przez INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków 2) Projekt budowlany termomodernizacji budynków: Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy-edukacyjno kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37(branża instalacyjna i elektryczna) wykonany przez INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków 3) Projekt wykonawczy termomodernizacji budynków: Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy-edukacyjno kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37(branża architektoniczna, instalacyjna i elektryczna) wykonany przez INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków 4) Projekt wykonawczy termomodernizacji budynków: Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy- edukacyjno kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37(branża instalacyjna i elektryczna) wykonany przez INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków 5) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, wykonany przez INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków 6)Audyt energetyczny wykonany przez INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków 7) przedmiary robót (pomocniczo) 3.6. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy skierowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w zapisu w zakresie zatrudnienia kierownika budowy i kierowników robót. tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. Zamówienie będzie realizowane przez osoby wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników realizujących zamówienie publiczne”, które zostały wskazane przez Wykonawcę. W/w wykaz powinien obejmować osoby realizujące zakres czynności z podaniem imienia, nazwiska oraz odpowiednio zakresu wykonywanych czynności (np. robotnicy budowlani, monterzy, tynkarze, elektromonterzy, monterzy instalacji sanitarnych itp.). Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o ewentualnych zmianach osób zatrudnionych na umowę o pracę realizujących przedmiot zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego oświadczenia o którym mowa wyżej lub uchylanie się od jego przedstawienia na żądanie Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 3.7. Kod i nazwa CPV - Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331110-0 Instalowanie kotłów 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 3.8 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 290.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności. Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. 3.9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta ( dostawcy ) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.10. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu materiału oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierających wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne. 3.11. Zestawienie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami i urządzeniami w dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że materiały i urządzenia zaproponowane są istotnie równoważne z określonymi w wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu. Zestawienie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi należy dołączyć do każdego wydzielonego przedmiaru robót. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 3 dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia. Nie umieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 lat gwarancji i 2 lat rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 3.13. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania lub Zadań, odpowiednio do złożonej oferty. 3.14. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającej z niej umową.

CPN główny przedmiot: 45100000-8Łazy Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.