Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonywanie konserwacji napraw bieżących

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania - Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 4 - branże: ogólnobudowlana, instalacyjna sanitarna oraz elektroinstalacyjna

Data utworzenia: 2019-12-30T22:30:14.627

Data publikacji: 2019-12-30T22:37:42.513

Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania

Ulica: Zielna

Numer domu: 25B

Numer mieszkania:

REGON: 24261540600000

Miejscowość: Bytom

Kod pocztowy: 41-907

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 32 413 00 30

Fax: 32 413 00 33

E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl

Biuletyn: 510283191-N-2019

Pozycja: 510283191-N-2019

Strona WWW: www.bm.bytom.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia:

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania - Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 4 - branże: ogólnobudowlana, instalacyjna sanitarna oraz elektroinstalacyjna

Numer referencyjny: DZ-WR-17/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania – Punkt Obsługi Mieszkańców Nr 4 - branże: ogólnobudowlana, instalacyjna sanitarna oraz elektroinstalacyjna. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych (wod-kan, gaz, c.o.) oraz elektroinstalacyjnych w częściach wspólnych budynków i elementach wspólnych budynków jak również ich otoczeniu. Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymanie nieruchomości w stanie technicznym niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji - Przedmiar robót. 4. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) j.n.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest określić Zamawiającemu czas rozpoczęcia wykonywania zlecenia o charakterze awaryjnym, nie dłuższy niż 8 godzin od chwili otrzymania zlecenia. Przy czym czas rozpoczęcia wykonywania zlecenia to - faktyczne przystąpienie do wykonywania robót. 7. Warunki wykonania i odbioru robót, zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 8. Warunki realizacji zamówienia, zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Bytom Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.