Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z n

Gmina Dobrzyca

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r

Data utworzenia: 2019-12-24T09:03:54.767

Data publikacji: 2019-12-30T15:12:57.25

Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyca

Ulica: Rynek

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

REGON: 53861000000000

Miejscowość: Dobrzyca

Kod pocztowy: 63-330

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 627 413 013

Fax: 627 413 013

E-mail: zpubliczne@ugdobrzyca.pl

Biuletyn: 510283074-N-2019

Pozycja: 510283074-N-2019

Strona WWW: www.dobrzyca.bipgmina.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 550257524

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r

Numer referencyjny: ZPI.271.1.12.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r. w Instalacji Komunalnej w Witaszyczkach 1A, 63-200 Jarocin. 1.Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Prowadzącemu Instalację Odpady oraz dokonywać zapłaty na rzecz Prowadzącego Instalację wynagrodzenia za zagospodarowanie Odpadów, a Prowadzący Instalację zobowiązuje się do zagospodarowania przekazanych mu Odpadów. Dostarczanie Odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem Przekazującego Odpady Komunalne. 2. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych: - zmieszane: 1150 Mg - papier 10 Mg - tworzywa 80 Mg - szkło 130 Mg - gabaryty: 60 Mg - gruz 90 Mg - poremontowe: 165 Mg - elektryczny i elektroniczny: 15 Mg - opony : 30 Mg - leki, 0,5 Mg - baterie i akumulatory 2 Mg - zielone: 40 Mg - bio kuchenne 20 Mg - popiół 350 Mg - odzież i tekstylia 2 Mg - Strzykawki i inne 1 Mg - niebezpieczne:opakowania 0,4 Mg Filtry 0,4 Mg Świetlówki i rtęciowe 0,4 Mg Farby i tusze 0,4 Mg Detergenty inne 0,4 Mg 2.Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do dostarczania odpadów własnym transportem. 3.Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do sporządzania kart przekazania odpadów zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 roku, poz. 819). 4.Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do przestrzegania zasad organizacji ruchu, przepisów bhp i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie ZGO. Przekazujący Odpady ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie ZGO przez pracowników i osoby za pomocą których będzie wykonywał niniejszą umowę, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim. 5.Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do doręczenia na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Instalację wykazu obejmującego co najmniej imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot umowy w jego imieniu (w szczególności kierowców pojazdów) oraz numerów rejestracyjnych pojazdów. Przekazujący Odpady zobowiązany jest zawiadomić Prowadzącego Instalację o każdej zmianie danych z wykazu w formie elektronicznej. 6. ZGO przyjmuje odpady w Witaszyczkach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 21.00, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00. 7.Strony dopuszczają możliwość realizacji przedmiotu umowy w inne dni ustawowo wolne od pracy lub w innych godzinach, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony. 8.Zamawiający, oświadcza że Przekazujący Odpady spełniać będzie następujące obowiązki: ?zakaz mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, ?zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, ?zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów wytworzonych na terenie różnych gmin, ?zakaz deklarowania miejsca pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.

CPN główny przedmiot: 90500000-2Dobrzyca Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.