Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Gmina Rybczewice udzielone zamówienie publiczne na przebudowę drogi gminnej

Gmina Rybczewice

Przebudowa drogi gminnej nr 105760 L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice

Data utworzenia: 2019-12-30T16:08:39.243

Data publikacji: 2019-12-30T16:19:57.927

Nazwa zamawiającego: Gmina Rybczewice

Ulica: Rybczewice Drugie

Numer domu: 119

Numer mieszkania:

REGON: 43102000300000

Miejscowość: Rybczewice

Kod pocztowy: 21-065

Państwo: Polska

Województwo: lubelskie

Telefon: 081 58 44 460

Fax: 081 58 44 474

E-mail: urzad@rybczewice.pl

Biuletyn: 510283134-N-2019

Pozycja: 510283134-N-2019

Strona WWW: bip.rybczewice.pl/index.php?id=144

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 622000-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540264340-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 105760 L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice

Numer referencyjny: IZP.271.45.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na działkach nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555 w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”. 2. Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555, obręb 09-Rybczewice. 3. Zamówienie obejmuje m.in.: ? roboty przygotowawcze, ? roboty ziemne, ? przebudowę drogi gminnej, ? odmulenie istniejących rowów otwartych i przepustów w ramach bieżącej konserwacji, ? przebudowę istniejących zjazdów na posesje przyległe do drogi, ? uporządkowanie terenu robót. 4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 6. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 9. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 11. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

CPN główny przedmiot: 45233140-2Rybczewice Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.