Dzisiaj jest: 31.1.2023, imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy

Sprzedaż samochodów

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 380

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie ogłasza przetarg w formie pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż pojazdów FORD Mondeo 2.0 TDCi i FIAT Doblo 1,3 M-jet

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

31-060 Kraków, ul. Dajwór 27
ogłasza

przetarg w formie pisemnego przetargu publicznego

NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW
Nr poz. w tab. | Nr rejestr. | Marka i typ | Rok prod. | Rodzaj | Cena wywoławcza brutto [zł] | Przebieg km | UWAGI
1 | KR7J863 | FORD Mondeo 2.0 TDCi | 2015 | osobowy | 40 000,00 | 201054 |
2 | KR558WX | FIAT Doblo 1,3 M-jet | 2013 | ciężarowy | 11 000,00 | 62518 | Uszkodzony po wypadku
 1. Pojazdy można oglądać w godz. 10:00 – 14:00 w dni robocze od 28.07.2022 r. do 11.08.2022 r. w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy: ul. B-pa Hodura 3 Kraków, tel.12/261-21-25 ;516-114-675poz. 1-2.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy ul. B-pa Hodura 3 w Krakowie, bud. A, pok. 111,lub dzwoniąc w godz. 10:00 – 14:00 numer telefonu:(12) 261-21-25; 516-114-675; e-mail: zbigniew.bartyzel@tauron-dystrybucja.pl;

3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
b) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej.
c) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.
d) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a-c.
e) Osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na daną pozycję oferty przetargowej:
a) w tytule WADIUM powinno być: pozycja z przetargu, marka typ, nr rejestracyjny pojazdu którego dotyczy wpłata.
Przelew należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: Nr konta:mBank 36 1140 1078 0000 4077 2500 2001
b) wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent którego oferta jest najwyższa uchyli się od zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży,
c) wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet nabycia pojazdu.
d) wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
e) zwrot wadium na wskazane konto w ofercie przez oferenta jest jednoznaczne z niewybraniem oferty,
f) w przypadku unieważnienia przetargu wadium podlega niezwłocznie zwrotowi.

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną.

6. Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Formularze ofertowe dostępne są w Tauronecie jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Dział Transportu 30–416 Kraków ul. B-pa Hodura 3.

7. Oferty należy składać na każdy środek osobno (jedna oferta w kopercie) w dni robocze w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie:
„Oferta dotyczy sprzedaży pojazdów przez TD S.A. OKR, pozycji nr ...
Nr Postępowania: Przetarg Seria C/2022; Sprawę prowadzi: Komisja Przetargowa OKR – Dział Transportu
Nie otwierać przed 12.08.2022 roku, godz. 900
w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Kancelaria ul. Dajwór 27 do dnia11.08.2022 r. do godz.1200.

8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego środka.

9. Nie będą rozpatrywane oferty, w których wpisane dane będą niekompletne lub nieczytelne albo, bez podpisu oferenta, nie będą także rozpatrywane oferty nie złożone na formularzu ofertowym, o którym mowa w pkt. 6,

10. Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022r. o godz. 900 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie przy ul. B-pa Hodura 3 w Krakowie. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa bez udziału oferentów, termin związania ofertą to 20 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:
 • dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy, PESEL (osoby prywatnej),
 • NIP( firmy), telefon kontaktowy,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • oznaczenie pojazdu (marka, typ, nr rejestracyjny), którego oferta dotyczy,
 • datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • oferowaną cenę nabyciabrutto(wypisana cyframi i słownie),
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz z warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • kopię dowodu (potwierdzenie przelewu) wniesienia wymaganego wadium,
 • oświadczenie o upoważnieniu organizatora przetargu do powiadomienia oferenta o wyniku przetargu w innej formie niż pisemna, z określeniem preferowanej formy powiadomienia oraz podaniem odpowiednio: numeru faksu lub adresu e-mail albo o odmowie udzielenia takiego upoważnienia.
 • Do oferty należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia sprzedaży.
13. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o wyniku przetargu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.Warunkiem odbioru pojazdu jest uregulowanie należności za pojazd nabyty w drodze przetargu.

14. Sprzedający powiadomi oferentów, którzy nie wygrali przetargu o wyniku przetargu przesyłając wiadomość e-mail.

15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. SANTANDERBank Polska S.A. na konto: 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894niezwłocznie po otrzymaniu faktury bądź w terminie wyznaczonym przez Komisję, nie dłuższym niż 14 dni od daty sprzedaży wskazanej na fakturze.

16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną merytorycznie.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, który wygrał przetarg (zaoferował najwyższą cenę) uchyli się od nabycia pojazdu.

18. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.

19. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niezgodną z warunkami przetargu, jak również zawierającą cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza.

20. W przypadku niezapłacenia zaoferowanej kwoty za wylicytowany pojazd zgodnie z terminami uzgodnionymi w warunkach płatności nabywca traci prawo do zakupu
rzeczowego pojazdu oraz w tej sytuacji nabywca traci również wpłacone wadium,

21. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pojazdu, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

22. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje jednakową cenę, nabywca zostanie wybrany w drodze licytacji przeprowadzonej pomiędzy oferentami. Komisja poinformuje pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) oferentów o terminie i miejscu licytacji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem licytacji.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania aż do momentu zatwierdzenia protokołu przez Dyrektora.

24. Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferentów w przetargach dot. sprzedaż środków trwałych znajduje się pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.