Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Wykonanie robót budowlanych

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 287

Spółdzielnia Mieszkaniowa KAROLEW w Łodzi ul. Bratysławska 6A zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem

Łódź, 19.03.2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi, ul. Bratysławska 6A
zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na:


ZADANIE I. Remont drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem KAROLEW I, zgodnie z projektem:
Etap I – 60% droga wewnętrzna od ul. Wróblewskiego do ul. Wileńskiej wraz ze zjazdem
z ul. Wróblewskiego

Etap II – 40% droga wewnętrzna od ul. Wróblewskiego do ul. Wileńskiej wraz ze zjazdem
z ul. Wileńskiej, zjazd do garażu bl. 17, dojazd do bl. 18

Etap III – dojazd do bl. 19

ZADANIE II. Remont drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem KAROLEW II, zgodnie z projektem:

Kosztorysy nakładcze / przedmiary dla wszystkich robót oraz dokumentacja techniczna dot. zadań znajdują się do wglądu w Spółdzielni. Od 22.03.2024r. dokumenty te będzie można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.karolew.eu.
Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Krawczyk, tel. 607-676-200.

Termin wykonania robót:  
ZADANIE I :
 • Etap I – do 31.12.2024 r.
 • Etap II –  od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
 • Etap III – od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
ZADANIE II: od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

Wysokość wadium na:
ZADANIE I : wynosi 144 000 zł
ZADANIE II: wynosi 55 000 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni o numerze:
PKO 3 o/Łódź nr 17 1020 3378 0000 1402 0293 1251
w terminie do 08.04.2024 r. do godz. 12.00.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie przeznaczone przez Spółdzielnię na kaucję zabezpieczającą podpisanie umowy oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i usunięcia usterek w okresie gwarancji.
Na wniosek wykonawcy, którego oferta została przyjęta, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na zastąpienie kaucji zabezpieczającej w formie gotówkowej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad, zabezpieczeniem umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Zastrzeżenie: wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferenci przystępujący do przetargu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano–montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 08.04.2024 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. Bratysławska 6a, w dniu 09.04.2024 r.
godzi. 9.30 ZADANIE I i II

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaproponowali tę samą cenę i warunki wykonania,
 • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, dowolnego podziału prac między wykonawców oraz odstąpienia od wyboru wykonawców bez podania przyczyny.
Oferty powinny być złożone w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na których należy określić przedmiot zamówienia.

Zawartość oferty:
Wypełniony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy w jednej kopercie.
W drugiej kopercie pozostałe dokumenty, ułożone w kolejności podanej niżej, tj.:
 • Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS,
 • Zaświadczenie, że firma nie zalega z podatkami lub opłatami w Urzędzie Skarbowym, ważne 3 miesiące od daty wystawienia,
 • Zaświadczenie, że firma nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w ZUS, ważne 3 miesiące od daty wystawienia,
 • Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i personelu kierowniczego w okresie ostatniego roku, potwierdzona przez ZUS,
 • Oświadczenie, że firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i zakresem prac,
 • Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
  i ekonomicznym (dobrej kondycji finansowej firmy), a także o pracownikach zdolnych do wykonania robót określonych w zamówieniu,
 • Oświadczenie, że cały zakres prac objętych ofertą zostanie zrealizowany w 100% siłami własnymi oferenta,
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew” w Łodzi i nie jest wykluczony na podstawie zawartych tam przepisów,
 • Oświadczenie, że oferent dokonał wizji lokalnej budynków lub terenu przeznaczonych do wykonania zadania,
 • Wykaz wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania,
 • Referencje oraz posiadane świadectwa ze szkoleń w zakresie oferowanych prac,
 • Aktualna na dzień otwarcia ofert polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum równą wartości oferowanych prac,
Wszystkie strony dokumentów muszą być ponumerowane i podpisane przez oferenta.

Informacje dotyczące wszystkich zadań:
Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie również do:
 • zabezpieczenia zaplecza, tj. WC (toalety przenośne), magazynów (miejsca składowania sprzętu i materiałów), mobilnych tablic elektrycznych z zabezpieczeniami typu „S”, własnego podlicznika prądu i podpisania odpowiedniej umowy z zakładem energetycznym
 • codziennego porządkowania terenu prowadzenia prac,
 • zgłaszania do odbioru prac zanikających,
 • przywrócenia do stanu poprzedniego obszaru, na którym prowadzone były roboty
 • dokonania kompleksowych  uzgodnień ze spółkami miejskimi  dot. ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w obrębie projektowanej drogi.
 • przedstawienia w porozumieniu z Zamawiającym planu organizacji ruchu na czas remontu zawierający:
-- zapewnienie dojazdu dla służb ratunkowych do wszystkich posesji znajdujących się w zakresie            
   projektu.
-- zapewnienie dojazdu dla służb miejskich wywożących nieczystości
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać budowę tymczasowych dróg dojazdowych i ciągów pieszych zapewniających  bezpieczne poruszanie się ludzi i samochodów.

FORMULARZ OFERTOWY

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.