Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Remont wewnętrznych linii zasilających i instalacji wodno–kanalizacyjnej

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 296

Spółdzielnia Mieszkaniowa KAROLEW w Łodzi ogłasza przetarg na remont wewnętrznych linii zasilających zgodnie z projektem i remont instalacji wodno–kanalizacyjnej zgodnie z projektem

Łódź, 18.01.2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi 

ul. Bratysławska 6A
zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych
polegających na

ZADANIE I. Remoncie wewnętrznych linii zasilających, zgodnie z projektem:
  • Bl. 64 – ul. Grodzieńska 14/15 – blok wysoki czteroklatkowy
  • Bl. 65 – ul. Grodzieńska 4/8 – blok wysoki czteroklatkowy
ZADANIE II. Remoncie instalacji wodno – kanalizacyjnej, zgodnie z projektem:
  • Bl. 44 – ul. Wioślarska 5 – blok niski trzyklatkowy 
Kosztorysy nakładcze / przedmiary dla wszystkich robót oraz dokumentacja techniczna dot. zadań znajdują się do wglądu w Spółdzielni. Od 24.01.2024r. dokumenty te będzie można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.karolew.eu.
Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Krawczyk, tel. 607-676-200.

Termin wykonania robót:  
ZADANIE I :
•    Blok 64 – do 31.12.2024 r. 
•    Blok 65 – do 31.12.2024 r. 
ZADANIE II: do 31.12.2024 r. 

Wysokość wadium na:
ZADANIE I : wynosi 24 000 zł dla każdego bloku
ZADANIE II: wynosi 7 000 zł

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni o numerze: PKO 3 o/Łódź nr 17 1020 3378 0000 1402 0293 1251 w terminie do 19.02.2024 r. do godz. 12.00.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie przeznaczone przez Spółdzielnię na kaucję zabezpieczającą podpisanie umowy oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i usunięcia usterek w okresie gwarancji.

Na wniosek wykonawcy, którego oferta została przyjęta, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na zastąpienie kaucji zabezpieczającej w formie gotówkowej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad, zabezpieczeniem umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Zastrzeżenie: wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

Oferenci przystępujący do przetargu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano–montażowych i konserwacyjnych, usług projektowych oraz dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „KAROLEW” w Łodzi i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

Ofertę w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 19.02.2024 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. Bratysławska 6a, w dniu 20.02.2024 r. 
  • godz. 9.00 ZADANIE I
  • godzi. 9.30 ZADANIE II
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaproponowali tę samą cenę i warunki wykonania,
  • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Załączniki

SIWZ
Formularz ofertowy
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.