Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz połączeń osprzętu

Dodano: rok temu Czytane: 78

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota w Warszawie ogłasza przetarg na wykonanie kontroli okresowej obejmującej badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz połączeń osprzętu

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”zawiadamia, że w dniu 22.08.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na wykonanie kontroli okresowej obejmującej badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w lokalach i budynkach użytkowych będących w zasobach WSM Ochota, Osiedle Jadwisin zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz innymi przepisami i normami mającymi zastosowanie w przedmiotowym zakresie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 19.08.2022 r. do godz. 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest 

  • p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44.

Do przetargu może przystąpić oferent, który

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium
  1. Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wykonanie kontroli okresowej obejmującej badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach i budynkach użytkowych będących w zasobach WSM OCHOTA, Osiedle Jadwisin, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. wraz z późniejszymi zmianami art. 62 pkt. 1 pkt. 2 oraz innymi przepisami i normami mającymi zastosowanie w przedmiotowym zakresie, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 22.08.2022 r. do godz. 15.00.
  2. Wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)   należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 22.08.2022 r.
  3. Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.08.2022 r. o godz. 16.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd WSM "OCHOTA"

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.